MÓZES II. KÖNYVE

39. fejezetPapi öltözetek csináltatnak

1 A kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű fonálbólpedig csinálának szolgálati * ruhákat a szenthelyen való szolgálatra. Áronnak is úgy készíték a szent ruhákat, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. [u'r\xe9sz 31,10.']

2 Az * efódot csinálák aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből. [u'r\xe9sz 28,6.']

3 És aranyból vékony lapokat verének, és azokat fonalakká metélék, hogy feldolgozzák a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű, és a lenfonál közé, mestermunkával.

4 Csinálának hozzá összekötött vállkötőket: a két végükön kapcsolák össze.

5 Az átkötő öv is, a mely rajta vala, abból való, ugyanolyan mívű vala, mint az efód:aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből, a mint az Úr parancsolta Mózesnek.

6 Megcsinálák azután az ónix köveket is, arany boglárokba foglalva, kimetszve pecsétmetszés módjára, az Izráel fiainak neveire.

7 És rátették azokat az efód vállkötőire, az Izráel fiaira való emlékeztetés kövei gyanánt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

8 Megcsinálák a * hósent is mestermunkával, mint az efódot, aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből. [u'r\xe9sz 28,15.']

9 Négyszögű vala a hósen, és kétrétűre készíték azt; egy arasz vala hossza, egy arasz a szélessége is két rétben.

10 És négy sor követ foglalának abba, ily sorban: szárdiusz, topáz, smaragd; az első sor.

11 A második sor: karbunkulus, zafir és gyémánt.

12 A harmadik sor: jáczint, agát és amethiszt.

13 A negyedik sor: krizolith, ónix és jáspis, a melyek mind arany boglárokba foglaltattak a magok helyén.

14 A kövek pedig Izráel fiainak nevei szerint valának, tizenkettő vala az ő nevök szerint, és pecsét módjára metszve, mindenik a reá való névvel, a tizenkét nemzetség szerint.

15 És csinálának a hósenre sodrott mívű fonatékot is tiszta aranyból.

16 Azután csinálának két arany boglárt, és két arany karikát; és a két arany karikát rá tevék a hósen két szegletére.

17 A két arany fonatékot pedig a hósen két szegletén levő két karikába fűzték.

18 És a két fonaték másikkét végét oda foglalák a két boglárhoz, és azokat az efód vállkötőihez tűzék, annak előrészére.

19 Csinálának máskét arany karikát is, és oda tevék azokat a hósen két szegletére, azon a szélén, a mely befelé vala az efód felől.

20 És csinálának mégkét arany karikát, és azokat az efód két vállkötőjére tevék, alól, annak előrésze felől, az összefoglalás mellett, az efód övén felül.

21 És a hósent az ő karikáinál fogva odacsatolák az efód karikáihoz, kék zsinórral, hogy az efódnak öve felett legyen, és el ne váljék a hósen az efódtól; a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

22 És megcsinálák az efód * palástját takácsmunkával, egészen kék lenből. [u'r\xe9sz 28,31.']

23 És a palást közepén levő nyílás olyan vala, mint a pánczélnak nyílása; szegése vala a nyílásnak köröskörül, hogy el ne szakadjon.

24 És a palást alsó peremére csinálának gránátalmákat, kék, és bíborpiros, és karmazsinszinű sodrott fonálból.

25 Csinálának csengettyűket is tiszta aranyból, és tevék a csengettyűket a gránátalmák közé, a palást peremére köröskörül a gránátalmák közé.

26 Csengettyű meg gránátalma, csengettyű meg gránátalma a palást peremén köröskörül, hogy abban szolgáljanak, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

27 Megcsinálák * a len köntösöket is takácsmunkával, Áronnak és az ő fiainak. [u'r\xe9sz 28,39.']

28 A len süveget is, * a süveg ékességeit is lenből, és a gyolcs lábravalókat sodrott lenből. [u'r\xe9sz 28,40.']

29 Az övet is sodrott * lenből, és kék, bíborpiros és karmazsinszínű fonálból hímzőmunkával, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. [u'r\xe9sz 28,40.']

30 A szent koronához * való lapot is megcsinálák tiszta aranyból, és felírák rá a pecsétmetsző módjára: Szentség az Úrnak. [u'r\xe9sz 28,36.']

31 És kötének reá kék zsinórt, hogy felkössék azzal a süvegre, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

Mózes megáldja a kész művet

32 Így végezteték el a * gyülekezet sátora hajlékának egész munkája; és az Izráel fiai egészen úgy csinálák, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek, úgy csinálták. [u'r\xe9sz 33,7.']

33 És vivék a hajlékot Mózeshez: a sátort és annak minden eszközét, horgait, deszkáit, reteszrúdait, oszlopait, és talpait.

34 A veresre festett kosbőrökből készült takarót is, és a borzbőrökből készült takarót, és a takarófüggönyt.

35 A bizonyság ládáját, annak rúdait, és a fedelet.

36 Az asztalt * és annak minden edényét, és a szent kenyeret. [u'r\xe9sz 31,8.']

37 A tiszta gyertyatartót: annak mécseit, a felszereléshez való mécseket s minden hozzávalót, a világító olajjal együtt.

38 Az arany oltárt, a kenetnek olaját, a fűszerekből való füstölőt, és a sátor nyílására való leplet.

39 A réz oltárt és annak réz rostélyát, rúdait és minden edényeit, a mosdómedenczét és annak lábát.

40 A pitvar szőnyegeit, oszlopait, talpait: és a pitvar kapujára való leplet, annak köteleit, szegeit, és a hajlék szolgálatjára való minden eszközt a gyülekezet sátoránál.

41 A szolgálati * ruhákat, a szenthelyen való szolgálatra, a szent ruhákat Áron papnak, és fiainak ruháit a papi tisztre. [u'r\xe9sz 31,10.']

42 A mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, egészen úgy csinálának az Izráel fiai minden munkát.

43 És megtekinte Mózes minden munkát, és ímé elkészíték azt, úgy készíték el, a mint az Úr parancsolta vala, és megáldá őket Mózes.