MÓZES II. KÖNYVE

31. fejezetBésaléel és Aholiáb mesterek elhívatása

1 És szóla az Úr Mózesnek mondván:

2 Ímé, név szerint * meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségéből. [u'r\xe9sz 35,30.']

3 És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománynyal minden mesterséghez.

4 Hogy tudjon kigondolni mindent, a mit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni.

5 És foglaló köveket metszeni, fát faragni, ésmindenféle munkákat végezni.

6 És ímé Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből, mellé adtam; és adtam minden értelmesnek szivébe bölcseséget, hogy elkészítsék mind azt, a mit néked megparancsoltam.

7 A gyülekezet * sátorát, a bizonyság ládáját, a fölibe való fedelet, és a sátornak minden edényét. [u'r\xe9sz 33,7.']

8 Az asztalt és annak edényit, a tiszta gyertyatartót, és minden hozzávalót, és a füstölő oltárt.

9 Az egészen égőáldozat oltárát és annak minden edényit, a mosdómedenczét és annak lábát.

10 A szolgálathoz való ruhákat, Áron papnak szent öltözetit, és az ő fiainak öltözetit, a papi szolgálatra.

11 A kenetnek olaját, és a jó illatú füstölő szert a szentséghez. Mindent úgy csináljanak, a mint néked parancsoltam.

A szombatot meg kell tartani

12 Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván:

13 Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az * én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki titeket megszentellek. [u'Ez\xe9k. 20,12.']

14 Megtartsátok azért a szombatot; mert szent az ti néktek. A ki azt megrontja, * halállal lakoljon. Mert valaki munkát végez azon, annak lelke írtassék ki az ő népe közül. [u'4 M\xf3z. 15,32.36.']

15 Hat napon munkálkodjanak, a hetedik nap pedig a nyugodalomnak szombatja az Úrnak szentelt nap: valaki szombatnapon munkálkodik, megölettessék.

16 Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül.

17 Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez; * mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszünt és megnyugodott. [u'1 M\xf3z. 2,2.3. r\xe9sz 20,11.']

Törvénytáblák

18 Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek * a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat. [u'r\xe9sz 32,15.16. 5 M\xf3z. 9,10.']