MÓZES II. KÖNYVE

23. fejezetIgazságról, felebaráti szeretetről és innepek megtartásáról való törvények

1 Hazug hírt ne hordj; ne fogj kezet a gonoszszal, hogy hamis tanú nelégy.

2 Ne indulj a sokaság után a gonoszra, és peres ügyben ne vallj a sokasággal tartva, annak elfordítására.

3 Szegénynek * se kedvezz az ő peres ügyében. [u'3 M\xf3z. 19,15.']

4 Ha előltalálod * ellenséged eltévedt ökrét vagy szamarát: hajtsd vissza néki. [u'5 M\xf3z. 22,1.']

5 Ha látod, hogy annak a szamara, a ki téged gyűlöl, * a teher alatt fekszik, vigyázz, rajta ne hagyd; oldd le azt ő vele együtt. [u'5 M\xf3z. 22,4.']

6 A te szegényednek igazságát * el ne fordítsd az ő perében. [u'5 M\xf3z. 27,19.']

7 A hazug * beszédtől távol tartsd magad, és az ártatlant s az igazat meg ne öld; mert én nem adok igazat a gonosznak. [u'P\xe9ld. 19,5.']

8 Ajándékot el * ne végy: mert az ajándék megvakítja a szemeseket, és elfordítja az igazak ügyét. [u'5 M\xf3z. 16,19.']

9 A * jövevényt ne nyomorgasd; hiszen ti ismeritek a jövevény † életét, mivelhogy jövevények voltatok Égyiptom földén. [u'r\xe9sz 22,21.'] ; [u'5 M\xf3z. 24,17.18.']

10 Hat * esztendeig vesd be a te földedet és takard be annak termését; [u'3 M\xf3z. 25,3.']

11 A hetedikben pedig pihentesd azt, és hagyd úgy, hogy egyék meg a te néped szegényei; a mi pedig ezektől megmarad, egye meg a mezei vad. E képen cselekedjél szőlőddel és olajfáddal is.

12 Hat * napon át végezd dolgaidat, a hetedik napon pedig nyúgodjál, hogy nyúgodjék a te ökröd és szamarad, és megpihenjen † a te szolgálód fia és a jövevény. [u'r\xe9sz 20,9.'] ; [u'r\xe9sz 31,16.17.']

13 Mindazt, a mit néktek mondtam, megtartsátok, és idegen istenek nevét ne emlegessétek; ne hallassék az a te szádból.

14 Háromszor szentelj nékem innepet esztendőnként.

15 A kovásztalan kenyér innepét tartsd meg; hét nap egyél kovásztalan kenyeret, * a mint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt; mert akkor jöttél ki Égyiptomból: és † üres kézzel senkise jelenjék meg színem előtt. [u'r\xe9sz 13,4.6.7.'] ; [u'r\xe9sz 34,20.']

16 És az aratás innepét, munkád zsengéjét, a melyet elvetettél a mezőn; és a takarodás innepét az esztendő végén, a mikor termésedet betakarítod a mezőről.

17 Esztendőnként * háromszor jelenjék meg minden férfiad az Úr Isten színe előtt. [u'5 M\xf3z. 16,16. r\xe9sz 34,23.']

18 Ne ontsd ki az én áldozatom vérét kovászos kenyér mellett, és ünnepi áldozatomkövére meg ne maradjon reggelig.

19 A te földed zsengéjének * elsejét vidd el a te Uradnak Istenednek házába. Ne főzd meg a gödölyét az ő anyjának tejében. [u'r\xe9sz 34,26.']

Igéret és parancs a kananeusok kiűzésére

20 Ímé én * Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrízzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, a melyet elkészítettem. [u'r\xe9sz 33,2.']

21 Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van ő benne.

22 Mert ha hallgatándasz az ő szavára; és mindazt megcselekedénded, a mit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat.

23 Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeusok, Kananeusok, Khivveusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.

24 Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.

25 És szolgáljátok az Urat a ti Istenteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közűletek a nyavalyát.

26 El sem vetél, * meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem. [u'5 M\xf3z. 7,14.']

27 Az én rettentésemet bocsátom el előtted, és minden népet megrettentek, a mely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamtatom előtted.

28 Darazsat * is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust. [u'J\xf3zs. 24,12.']

29 De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.

30 Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.

31 És határodat a veres tengertől a Filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled.

32 Ne * köss szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel. [u'5 M\xf3z. 7,2.']

33 Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.