MÓZES II. KÖNYVE

22. fejezetKártételekről szóló törvények

1 Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy * bárányért. [u'2 S\xe1m. 12,6.']

2 Ha ház-fölverésen kapják a tolvajt, és úgymegverik, hogy meghal, nincs vérbűn miatta.

3 Ha reá sütött a nap, vérbűn van miatta: fizessen; ha nincs néki: adassék el tolvajságáért.

4 Ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh: két annyit fizessen érette.

5 Ha valaki mezőt vagy szőlőt étet le, úgy hogy barmát elereszti, és az a más mezején legel: mezejének javából és szőlőjének javából fizesse meg a kárt.

6 Ha tűz támad, és tövisbe kap, és megég az asztag, vagy a lábon álló gabona, vagy a mező: fizesse meg a kárt, a ki a tüzet gyujtotta.

7 Ha valaki pénzt vagy edényeket ád felebarátjának megőrzés végett, és ellopják annak a férfiúnak házából: ha megtalálják a tolvajt, fizessen kétannyit.

8 Ha nem találják meg a tolvajt, a ház urát vigyék a bírák eleibe: hogy nem nyújtotta-é ki kezét az ő felebarátja vagyonára.

9 Akármi bűn dolgában, akár ökör, akár szamár, akár juh, akár ruha, akármi elveszett jószág az, a miről azt mondja: ez az; mindkettőjük ügye a bírák eleibe menjen, és a kit a bírák bűnösnek mondanak, fizessen két annyit az ő felebarátjának.

10 Ha valaki szamarat, vagy ökröt, vagy bárányt, vagy akármiféle barmot ád az ő felebarátja gondviselése alá, és az elhull, vagy megsérül, vagy elhajtatik, úgy hogy senki sem látta:

11 Az Úrra való esküvés legyen kettejök közt, hogy nem nyújtotta-é ki kezét felebarátja vagyonára; és ezt fogadja el annak ura, és az semmit se fizessen.

12 Ha pedig * ellopták tőle: megfizesse az urának. [u'1 M\xf3z. 31,39.']

13 Ha * széttépetett, hozza el azt bizonyságul; a széttépettet nem fizeti meg. [u'1 M\xf3z. 31,39.']

14 Ha pedig valaki kölcsön kér az ő felebarátjától, és az megsérül vagy elhull urának távollétében: fizesse meg a kárt.

15 Ha ura vele van, nem fizet; ha bérbe adatott, bérébe megy.

16 Ha * valaki hajadont csábít el, a ki nincs eljegyezve, és vele hál: jegyajándékkal jegyezze azt el magának feleségül. [u'5 M\xf3z. 22,28.29.']

17 Ha annak atyja nem akarja azt néki adni: annyi pénzt adjon, a mennyi a hajadonok jegyajándéka.

18 Varázsló asszonyt ne hagyj életben.

19 A ki * barommal közösül, halállal lakoljon. [u'3 M\xf3z. 18,23. 20,15.']

20 A ki isteneknek * áldozik, nem csupán az Úrnak, megölettessék. [u'5 M\xf3z. 17,2\u20135.']

Emberiességi törvények

21 A jövevényen * ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd azt, mert jövevények voltatok Égyiptom földén. [u'3 M\xf3z. 19,34.']

22 Egy * özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg. [u'Zak. 7,10.']

23 Ha nyomorgatod azt, és hozzám kiált, meghallgatom az ő kiáltását.

24 És felgerjed haragom, és megöllek titeket fegyverrel, és a ti feleségeitek özvegyekké lésznek, a ti fiaitok pedig árvákká.

25 Ha pénzt adsz * kölcsön az én népemnek, a szegénynek a ki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a hitelező; ne vessetek reá uzsorát. [u'3 M\xf3z. 25,35\u201337. Zsolt. 15,5. Ez\xe9k. 18,8.']

26 Ha zálogba * veszed a te felebarátod felső ruháját: naplemente előtt visszaadd azt néki: [u'5 M\xf3z. 24,12.13.']

27 Mert egyetlen takarója, testének ruhája az: miben háljon? Bizony, ha én hozzám kiált, meghallgatom; mert én irgalmas vagyok.

28 A * bírákat ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd. [u'Csel. 23,3\u20135.']

29 Gabonáddal és boroddal ne késlekedjél; * fiaid elsőszülöttét nékem add. [u'r\xe9sz 13,2.12.']

30 Hasonlóképen cselekedjél ökröddel, juhoddal; hét napig legyen az ő anyjával, a * nyolczadik napon nékem add azt. [u'3 M\xf3z. 22,27.']

31 És szent emberek legyetek én előttem; a mezőn széttépett * húst meg ne egyétek; az ebnek vessétek azt. [u'3 M\xf3z. 22,8.']