MÓZES II. KÖNYVE

20. fejezetA tíz parancsolat

1 És szólá Isten mindezeket az * igéket, mondván: [u'5 M\xf3z. 5,6\u201321. M\xe1t\xe9 5,17\u201348.']

2 Én, * az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából. [u'5 M\xf3z. 5,6\u201321.']

3 Ne legyenek néked idegen * isteneid én előttem. [u'J\xf3zs. 24,14.']

4 Ne * csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. [u'3 M\xf3z. 26,1. Zsolt. 97,7. \xc9sa. 40,18.25.']

5 Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

6 De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

7 Az Úrnak a te Istenednek * nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi. [u'3 M\xf3z. 19,12. M\xe1t\xe9 5,33.34.']

8 Megemlékezzél a * szombatnapról, hogy megszenteljed azt. [u'Ez\xe9k. 20,12. r\xe9sz 35,2.']

9 Hat * napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; [u'r\xe9sz 23,12. 34,21. 3 M\xf3z. 23,3.']

10 De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek * szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, seszolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; [u'r\xe9sz 16,23.']

11 Mert hat * napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. [u'1 M\xf3z. 2,2.3.']

12 Tiszteld * atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked. [u'M\xe1t\xe9 15,4. 19,19. M\xe1rk 10,19. Luk. 18,20. Ef\xe9z. 6,2.']

13 Ne * ölj. [u'M\xe1t\xe9 5,21.22. R\xf3m 13,9.']

14 Ne * paráználkodjál. [u'M\xe1t\xe9 5,27.28. Jak. 2,11.']

15 Ne * lopj. [u'r\xe9sz 22,1. Ef\xe9z. 4,28.']

16 Ne * tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. [u'5 M\xf3z. 19,16.21.']

17 Ne * kívánd a te † felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé. [u'R\xf3m. 7,7.'] ; [u'5 M\xf3z. 5,21.']

18 Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését. És látja vala a nép, és megrémüle, és hátrább álla.

19 És mondának Mózesnek: * Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk. [u'Zsid. 12,19.']

20 Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek.

21 Távol * álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz, melyben az Isten vala. [u'r\xe9sz 19,16.17.']

Milyen legyen az oltár

22 És monda az Úr Mózesnek: Ezt mondd az Izráel fiainak: Magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek.

23 Ne csináljatok én mellém ezüst isteneket, és arany isteneket se csináljatok magatoknak.

24 Földből csinálj nékem oltárt, és azon áldozd a te égő- és hálaáldozatodat, juhaidat és ökreidet. Valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek tehozzád és megáldalak téged.

25 Ha pedig kövekből csinálsz nékem oltárt, ne építsd azt * faragott kőből: mert a mint faragó vasadat rávetetted, megfertőztetted azt. [u'5 M\xf3z. 27,5. J\xf3zs. 8,30.31.']

26 Lépcsőkön se menj fel az én oltáromhoz, hogy a te szemérmed fel ne fedeztessék azon.