MÓZES II. KÖNYVE

19. fejezetIzráel a Sinai hegyénél

1 A harmadik hónapban azután hogy kijöttek vala Izráel fiai Égyiptom földéről, azon a napon érkezének a Sinai pusztába.

2 Refidimből elindulván, érkezének a Sinai pusztába és táborba szállának a pusztában; a hegygyel átellenben szálla pedig ott táborba az Izráel.

3 Mózes pedig felméne * az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak. [u'Csel. 7,38.']

4 Ti * láttátok, a mit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket. [u'5 M\xf3z. 29,2.']

5 Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; * mert enyim az egész föld. [u'5 M\xf3z. 7,6. Zsolt. 24,1\u20136.']

6 És lesztek ti * nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak. [u'1 P\xe9t. 2,9.']

7 Elméne azért Mózes és egybehívá a nép véneit és eleikbe adá mindazokat a beszédeket, melyeket parancsolt vala néki az Úr.

8 És az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, * mind megteszszük. És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét. [u'J\xf3zs. 24,21\u201324.']

9 És monda az Úr Mózesnek: Ímé én hozzád megyek a * felhő homályában, hogy hallja a nép mikor beszélek veled és higyjenek néked mindörökké. És elmondá Mózes az Úrnak a nép beszédét. [u'vers 16.20.']

Előkészület a törvény meghallgatására

10 Az Úr pedig monda Mózesnek: Eredj el a néphez és * szenteld meg őket ma, meg holnap és hogy mossák ki az ő ruháikat; [u'J\xf3zs. 3,5.']

11 És legyenek készek harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sinai hegyre.

12 És vess határt a népnek köröskörűl, mondván: Vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek s még a szélét se érintsétek; mindaz, a mi a hegyet érinti, halállal haljon meg.

13 Ne * érintse azt kéz, hanem kővel köveztessék meg, vagy nyillal nyilaztassék le; akár barom, akár ember, ne éljen. Mikor a kürt hosszan hangzik, akkor felmehetnek a hegyre. [u'Zsid. 12,20.']

14 Leszálla azért Mózes a hegyről a néphez, és megszentelé a népet, és megmosák az ő ruháikat.

15 És monda a népnek: Legyetek készen harmadnapra; asszonyhoz ne közelítsetek.

Isten megjelenik a Sinai hegyén

16 És lőn harmadnapon virradatkor, mennydörgések, * villámlások és sűrű felhő lőn a hegyen és igen erős kürtzengés; és megréműle mind az egész táborbeli nép. [u'Zsid. 12,18.19.']

17 És kivezeté * Mózes a népet a táborból az Isten eleibe és megállának a hegy alatt. [u'5 M\xf3z. 4,10.']

18 Az * egész Sinai hegy pedig füstölög vala, mivelhogy leszállott arra az Úr tűzben és felmegy vala annak füstje, mint a kemenczének füstje; és az egész hegy nagyon reng vala. [u'5 M\xf3z. 4,11. Bir. 5,5. Zsolt. 68,9.']

19 És a kürt szava mindinkább erősödik vala; * Mózes beszél vala és az Isten felel vala néki hangosan. [u'Zsid. 12,19.']

20 Leszálla tehát az Úr a Sinai hegyre, a hegy tetejére, és felhívá az Úr Mózest a hegy tetejére, Mózes pedig felméne.

21 És monda az Úr Mózesnek: Menj alá, intsd meg a népet, hogy ne törjön előre az Urat látni, mert közűlök sokan elhullanak.

22 És a papok is, a kik az Úr eleibe járulnak, szenteljék meg magokat, hogy reájok ne rontson az Úr.

23 Mózes pedig monda az Úrnak: Nem jöhet fel a nép a Sinai hegyre, mert te magadintettél minket, mondván: Vess határt a hegy körűl, és szenteld meg azt.

24 De az Úr monda néki: Eredj, menj alá, és jőjj fel te és Áron is veled; de a papok és a nép ne törjenek előre, hogy feljőjjenek az Úrhoz; hogy reájok ne rontson.

25 Aláméne azért Mózes a néphez, és megmondá nékik.