PÁL LEVELE AZ EFÉZUSBELIEKHEZ

6. fejezetKeresztény házirend

1 Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz. * [u'Kol. 3,20.']

2 Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel). * [u'2 M\xf3z. 20,12. 5 M\xf3z. 5,16.']

3 Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön. * [u'1 M\xf3z. 12,13. 5 M\xf3z. 4,40.']

4 Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. * [u'r\xe9sz 5,22\u201333. Kol. 3,21. 5 M\xf3z. 6,1\u201325. P\xe9ld. 14,1. 30,10\u201317.']

5 Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak; * [u'r\xe9sz 5,22. Kol. 3,22. Gal. 3,28. 1 Kor. 7,21.22. Fil. 2,12. 1 Kor. 2,3.']

6 Nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből, * [u'Gal. 1,10.']

7 Jó akarattal, mint a kik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek;

8 Tudván, hogy kiki a mi jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. * [u'M\xe1t. 25,31\u201346. 2 Kor. 5,10.']

9 Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek ő velök, elhegyván a fenyegetést; tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen Ő nála. * [u'Kol. 4,1. 5 M\xf3z. 10,17.']

10 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. * [u'r\xe9sz 1,19. Fil. 4,13. 2 Kor. 12,9.']

A lelki fegyverzet

11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. * [u'2 Kor. 10,4. R\xf3m. 6,13.23.']

12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. * [u'r\xe9sz 2,2. Gal. 1,16. 2 Kor. 4,4. J\xe1n. 14,30. 12,31.']

13 Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.

14 Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, * [u'\xc9sa. 11,5. Luk. 12,35. R\xf3m. 6,13.14.']

15 És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; * [u'\xc9sa. 9,4. R\xf3m. 5,1.']

16 Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; * [u'r\xe9sz 2,8. 3,12. 1 P\xe9t. 5,8.9. R\xf3m. 8,38.39. 16,20. 2 Thess. 3,3. 2 Kor. 11,3. M\xe1t. 5,37. 6,13. Zsolt. 7,14.']

17 Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: * [u'\xc9sa. 59,17. 1 Thess. 5,9. R\xf3m. 8,28\u201330. 1,16.']

18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, * [u'vers 14. Kol. 4,2. Luk. 21,36. 1 Thess. 5,17. 2,13. R\xf3m. 1,9.']

19 Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát, * [u'R\xf3m. 15,30. Kol. 4,3. Luk. 21,15. Csel. 28,30.31.']

20 A melyért követséget viselek lánczok között; hogy bátran szóljak arról, a miképen kell szólanom. * [u'Csel. 9,15. 22,15. R\xf3m. 1,14. 11,13.']

Befejezés

21 Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekeszem, mindent megismertet veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga az Úrban; * [u'Csel. 20,4. Kol. 4,7. 2 Tim. 4,12.']

22 Kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és megvígasztalja a ti szíveteket. * [u'r\xe9sz 3,13. Kol. 4,10\u201314. Fil. 2,19.23.24.']

23 Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól! * [u'r\xe9sz 1,12.17. Gal. 5,6. 1 Kor. 13,1. R\xf3m. 1,7. 1 Kor. 11,3. 3,23. 15,28.']

24 A kegyelem legyen mindazokkal, a kik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen. * [u'Kol. 4,18. 1 Tim. 6,21.']