PÁL LEVELE AZ EFÉZUSBELIEKHEZ

5. fejezetIntés szent életre

1 Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: * [u'r\xe9sz 4,32. J\xe1n. 13,34. 15,13. 1 J\xe1n. 3,1. R\xf3m. 5,8.']

2 És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. * [u'R\xf3m. 5,8. Gal. 2,20. Zsid. 10,10.14. Fil. 4,18. M\xe1t. 20,28. 26,28. R\xf3m. 3,25. 1 M\xf3z. 8,21.']

3 Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik; * [u'Kol. 3,5.6. 1 Kor. 5,10.']

4 Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. * [u'r\xe9sz 4,29. Kol. 2,7. 3,15.17. 1 Thess. 5,18.']

5 Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. * [u'1 Kor. 6,9.10. Kol. 3,5. M\xe1t. 6,24. Fil. 3,19. 2 Kor. 6,10. 11,27. 1 Kor. 15,27.24.28.']

6 Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. * [u'Kol. 2,8. R\xf3m. 2,5. 1 Thess. 1,10.']

7 Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; * [u'R\xf3m. 11,22. 2 P\xe9t. 3,17.']

8 Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. * [u'r\xe9sz 1,18. 1 Thess. 5,5. Luk. 16,8. J\xe1n. 12,36.']

9 (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), * [u'Gal. 5,22. R\xf3m. 6,13. Fil. 1,11.18. 4,8. 1 Kor. 5,8.']

10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. * [u'r\xe9sz 4,20\u201324. R\xf3m. 12,2. Fil. 1,27.']

11 És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; * [u'r\xe9sz 4,22. R\xf3m. 13,12. 6,21. Gal. 6,8.']

12 Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is. * [u'vers 6. R\xf3m. 1,26.27.']

13 Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság. * [u'J\xe1n. 3,19\u201321.']

14 Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus. * [u'\xc9sa. 60,1. 59,10. R\xf3m. 13,11. M\xe1t. 8,22. Luk. 15,24.32.']

15 Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: * [u'vers 8\u201310.']

16 Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. * [u'Kol. 4,5. Gal. 6,10. Fil. 2,15.3.20.']

17 Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. * [u'vers 15.16. Kol. 1,9. Csel. 21,14. 1 Kor. 4,19.']

18 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, * [u'P\xe9ld. 23,20. Luk. 21,34.']

19 Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak. * [u'Kol. 3,16. Csel. 2,4. 10,46. 19,6.']

20 Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. * [u'r\xe9sz 6,18. Kol. 3,17. R\xf3m. 12,12. J\xe1n. 14,13. 1 Kor. 15,24.']

21 Engedelmesek legyetekegymásnak Isten félelmében. * [u'1 P\xe9t. 5,5. 2 Kor. 5,11. 1 Kor. 10,22.']

Házastársak kötelességei

22 Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. * [u'r\xe9sz. 6,6.7. 1 P\xe9t. 3,1. 1 M\xf3z. 3,16.']

23 Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.

24 De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenekférjöknek mindenben.

25 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; * [u'Kol. 3,19. Gal. 2,20. R\xf3m. 4,25.']

26 Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, * [u'r\xe9sz 6,17. 2 Kor. 3,18. R\xf3m. 8,9.10. 1 Kor. 6,11. Tit. 3,5\u20137. J\xe1n. 17,17.']

27 Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. * [u'2 Kor. 11,2. M\xe1t. 25,1\u201313. Jel. 19,7\u20139. 21,2. J\xe1n. 3,29. \xc9n. 4,7.']

28 Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. * [u'r\xe9sz 23,25\u201327. 1 Kor. 11,3.']

29 Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat;

30 Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. * [u'1 M\xf3z. 2,22.23. 2 Kor. 5,17. Gal. 6,15. 2 P\xe9t. 1,4. R\xf3m. 12,5. 1 Kor. 6,15.']

31 Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. * [u'1 M\xf3z. 2,24. vers. 27.30. 2 Kor. 11,2.']

32 Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.

33 Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa,hogy félje a férjét. * [u'vers 28. 22\u201324.']