PÁL LEVELE AZ EFÉZUSBELIEKHEZ

4. fejezetIntés a Lélek egyességére

1 Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok. * [u'r\xe9sz 3,1. Fil. 1,27. 1,13. Kol. 1,10. Gal. 5,21.22.']

2 Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, * [u'Gal. 6,2. M\xe1t. 11,29. Kol. 3,12. R\xf3m. 15,1. 1 Kor. 13,4.']

3 Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. * [u'r\xe9sz 2,22. Fil. 2,1. 2 Kor. 13,13. J\xe1n. 17,21.']

4 Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; * [u'r\xe9sz 2,16.18. R\xf3m. 12,5. 1 Kor. 12,13. Kol. 3,15.']

5 Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; * [u'1 Kor. 8,6.']

6 Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. * [u'1 Kor. 15,24\u201328. R\xf3m. 8,9.15. Gal. 3,26. Ef\xe9z. 1,23. 2,22. R\xf3m. 11,36. 1 Kor. 12,6.']

7 Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. * [u'R\xf3m. 12,3.6.']

8 Ezokáért mondja az Írás:Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. * [u'Zsolt. 68,19. Luk. 1,78. 1 Kor. 15,25.26. Csel. 2,33.']

9 (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire? * [u'J\xe1n. 3,13. Fil. 2,8.10. M\xe1t. 12,40.']

10 A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.) * [u'vers 8. Zsid. 7,26. 1 Kor. 15,28. Ef\xe9z. 1,23.']

11 És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: * [u'1 Kor. 12,28. Csel. 11,27.28. Csel. 21,8. 20,28. J\xe1n. 21,15. 1 P\xe9t. 5,1\u20132. 1 Tim. 3,2.']

12 A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: * [u'R\xf3m. 12,5. Kol. 1,24. 2 Kor. 13,9.']

13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: * [u'r\xe9sz 3,19. R\xf3m. 3,22. Gal. 2,16. Fil. 3,9.10. 1 Kor. 13,11. R\xf3m. 8,10.']

14 Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; * [u'1 Kor. 14,20. Zsid. 13,9. Csel. 20,29.30.']

15 Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; * [u'r\xe9sz 1,22. 3,18. 1 Kor. 12,12\u201327.']

16 A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ősegedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. * [u'R\xf3m. 12,5. Kol. 2,19.']

Intés új életben járásra

17 Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában, * [u'r\xe9sz 2,3. R\xf3m. 1,21. 1 P\xe9t. 4,3. 2 P\xe9t. 2,18.']

18 Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; * [u'R\xf3m. 8,2.']

19 Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. * [u'R\xf3m. 1,24.']

20 Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;

21 Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban:

22 Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; * [u'r\xe9sz 2,1\u20132. R\xf3m. 6,6.13.12.14. Gal. 3,27. 2 Kor. 11,3. Zsid. 3,13.']

23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, * [u'vers 17. R\xf3m. 12,2. 7,23. Gal. 5,16\u201318.']

24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. * [u'vers 22. Kol. 3,10. 1 M\xf3z. 1,27.']

25 Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk. * [u'vers 12\u201316. Zak. 8,16. R\xf3m. 12,5.']

26 Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; * [u'M\xe1t. 5,22. 5 M\xf3z. 24,13.15.']

27 Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. * [u'r\xe9sz 6,11\u201313. 1 P\xe9t. 5,8.9. Jak. 4,7. 2 Kor. 2,10.11.']

28 A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. * [u'Csel. 20,34.']

29 Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. * [u'M\xe1t. 12,36.37. Kol. 3,16.17. 2 Tim. 2,14.']

30 És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. * [u'r\xe9sz 1,13. R\xf3m. 5,5. 8,16.23.']

31 Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; * [u'M\xe1t. 15,19. Kol. 3,8.9.']

32 Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. * [u'Kol. 3,12.13. M\xe1t. 6,12.14.15. 18,21\u201335. 2 Kor. 5,18.19.']