PÁL LEVELE AZ EFÉZUSBELIEKHEZ

3. fejezetPál hirdeti arra való isteni elhívatását, hogy az evangéliumot a pogányoknak prédikálja, és könyörög hitben való erősödésükért

1 Ezért vagyokén, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért; * [u'Fil. 1,7. 13\u201316. Gal. 6,12. 2 Kor. 11,23. 10,1. Kol. 1,23.']

2 Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben; * [u'vers 1.10. Csel. 9,15. R\xf3m. 1,5. 12,3. 15,15.']

3 Hogy tudniillikkijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, a mint az elébb megírám röviden, * [u'vers 2.11\u201312. Csel. 26,13. Gal. 1,16.']

4 Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől;

5 A mely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: * [u'Csel. 10,28. 1 M\xf3z. 11,5. Gal. 3,8. R\xf3m. 9,24\u201326. 15,9. 16,26. 2 P\xe9t. 1,21. 1 Kor. 2,10\u201316.']

6 Hogy tudniillika pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által. * [u'r\xe9sz 2,12. Gal. 3,28.29. R\xf3m. 8,17. Csel. 3,26. R\xf3m. 1,16.']

7 A melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalmának munkája szerint. * [u'r\xe9sz 1,19. 3,20. R\xf3m. 1,5. Kol. 1,25.26. Gal. 1,1.15\u201317. 1,13.14.']

8 Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát; * [u'1 Kor. 15,9. Csel. 9,15. 1 J\xe1n. 2,2. Fil. 3,6.']

9 És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által; * [u'r\xe9sz 1,10. 3,2. R\xf3m. 16,25.26. J\xe1n. 1,9. Zsid. 6,4. 10,32. 2 Kor. 4,4. M\xe1t. 5,14.']

10 Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége, * [u'r\xe9sz 1,21. 1 Kor. 12,28. 15,9. Kol. 1,18.24. Luk. 15,7.10. Zsid. 1,14. 1 P\xe9t. 1,12.']

11 Amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban: * [u'r\xe9sz 1,4.11.']

12 A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhezaz Ő benne való hit által. * [u'r\xe9sz 2,18. J\xe1n. 14,6. R\xf3m. 5,2. Zsid. 4,16. R\xf3m. 8,38.']

13 Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, a melyek néktek dicsőségtekre vannak. * [u'r\xe9sz 2,12. Fil. 2,17.18. 1 Thess. 3,3.']

14 Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,

15 A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, * [u'r\xe9sz 6,10. Csel. 3,25.']

16 Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; * [u'R\xf3m. 7,16.22.23.25. 12,2. 2 Kor. 4,16.']

17 Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; * [u'R\xf3m. 8,9.10. 2 Kor. 12,9. Gal. 2,20. J\xe1n. 14,23.']

18 A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,* [u'Gal. 5,6. 1 Kor. 13,4. Kol. 2,7.']

19 És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképenbeteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. * [u'R\xf3m. 8,35. Gal. 2,20. J\xe1n. 10,11\u201318.']

20 Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, * [u'R\xf3m. 16,25\u201327.']

21 Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!