PÁL LEVELE AZ EFÉZUSBELIEKHEZ

2. fejezetAz ember nyomorúsága Krisztuson kívül, a hívők boldogsága a Krisztus egyházában, az Isten hajlékában

1 Titeket is megelevenített,a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, * [u'r\xe9sz 1,20. Kol. 2,13.']

2 Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; * [u'r\xe9sz 6,12. Tit. 3,3. R\xf3m. 12,2. 2 Kor. 4,4. M\xe1t. 12,24. 1 Kor. 2,12. 1 J\xe1n. 4,6. \xc9sa. 1,2\u20134. R\xf3m. 2,8. 11,30.']

3 A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: * [u'Kol. 3,5.6. R\xf3m. 1,18. 3,9\u201318. 7,14. 1 Kor. 1,12. 2 P\xe9t. 2,18. Gal. 5,16. R\xf3m. 7,23.24. 11,32. Gal. 3,22.']

4 De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett, * [u'r\xe9sz 1,7. Mik. 7,18. R\xf3m. 5,8. J\xe1n. 3,16.']

5 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) * [u'r\xe9sz 1,23. R\xf3m. 8,17. Kol. 2,13. R\xf3m. 5,10.']

6 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: * [u'r\xe9sz 1,20. 2 Kor. 4,14. 2 Tim. 2,12.']

7 Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. * [u'1 J\xe1n. 3,1. R\xf3m. 9,23. 2,4. Tit. 3,4.']

8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; * [u'R\xf3m. 3,25.30. Gal. 2,16.']

9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. * [u'Tit. 3,5. R\xf3m. 3,28. 9,32. Gal. 2,16. 3,2. R\xf3m. 10,3. 2,14. 3,27.']

10 Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általaa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. * [u'Zsolt. 100,3. Tit. 2,14. 3,5. 2 Kor. 5,17. Gal. 6,15. R\xf3m. 8,1.2. J\xe1n. 3,5.6. Fil. 2,13.']

11 Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett sa testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, * [u'1 Kor. 12,2. R\xf3m. 2,28. Fil. 3,3. Kol. 2,11. Jer. 9,25.26.']

12 Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; * [u'R\xf3m. 9,4.5. Kol. 1,21. Csel. 3,25. R\xf3m. 1,16. 3,1.2. 1 M\xf3z. 32,28. 35,10. R\xf3m. 9,6. 1 M\xf3z. 12,23. 26,2\u20135. 28,13\u201315. 1 Thess. 4,13. Csel. 19,26. 14,15. 1 Kor. 10,20.']

13 Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. * [u'vers 12.']

14 Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget,és lerontotta a közbevetett választófalat, * [u'Csel. 10,35.36. \xc9sa. 49,6. Mik. 5,5. \xc9sa. 9,6.7. Kol. 3,11. Gal. 3,28. J\xe1n. 10,16.']

15 Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; * [u'Kol. 2,14. 1,21\u201322. Gal. 3,13. R\xf3m. 3,21.22. 8,4. M\xe1t. 5,17. R\xf3m. 7,1\u20136. Gal. 6,15. 3,28. 5,6.']

16 És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. * [u'Csel. 10,28. Kol. 1,20. R\xf3m. 5,10. 2 Kor. 5,18.20. 1 Kor. 10,17. Kol. 3,15.']

17 És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. * [u'vers. 12.13. J\xe1n. 14,18. R\xf3m. 8,9.10.16. 2 Kor. 3,17. 13,5.3. \xc9sa. 57,19.']

18 Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. * [u'R\xf3m. 5,2. 1 P\xe9t. 3,18.']

19 Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, * [u'vers 12. Fil. 3,20. Csel. 7,6.29. R\xf3m. 3,29. 4,10\u201312. Gal. 6,16. 1 Tim. 3,15. Zsid. 3,2.5.6. 10,21. 1 P\xe9t. 4,17. H\xf3s. 8,1.']

20 Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, * [u'\xc9sa. 18,16. Zsolt. 118,22. Kol. 2,6.7. 1 Kor. 3,10.12.14. 12,10. M\xe1t. 21,42.']

21 A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; * [u'r\xe9sz 4,15.16. 1 P\xe9t. 2,5. 1 Kor. 3,16.']

22 A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által. * [u'2 Kor. 6,16.']