PÁL LEVELE AZ EFÉZUSBELIEKHEZ

1. fejezetIsten magasztalása a Krisztusban való lelki áldásért

1 Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. * [u'1 Kor. 1,1. Fil. 1,1.']

2 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. * [u'R\xf3m 1,7.']

3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, * [u'1 P\xe9t. 1,3.']

4 A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, * [u'2 Tim. 1,9. Csel. 15,18.']

5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint, * [u'R\xf3m. 8,15.29.30.']

6 Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, * [u'M\xe1t. 3,17. Kol. 1,13. R\xf3m. 8,39.']

7 A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. * [u'R\xf3m. 3,23\u201325.']

8 Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, * [u'1 Kor. 1,5. Kol. 1,9.']

9 Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, * [u'r\xe9sz 3,4.5. R\xf3m. 16,25.26. Kol. 1,26. 2 Tim. 1,9.10.']

10 Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak; * [u'Gal. 4,4. 1 M\xf3z. 1,31. 1 J\xe1n. 3,8\u201310. J\xe1n. 8,44. 2 Kor. 11,3. R\xf3m. 8,19\u201323. M\xe1t. 19,28. 2 P\xe9t. 3,10\u201313.']

11 Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,

12 Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban: * [u'R\xf3m. 3,2. 9,4. Csel. 3,25.']

13 A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, * [u'Kol. 1,5. Csel. 19,2\u20135. 2,37.38. 8,12. J\xe1n. 3,5. Ef\xe9z. 4,30. Csel. 2,16\u201318. J\xf3el 2,28.29. Zak. 12,10.']

14 A ki záloga a mi örökségünknek Istentulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására. * [u'2 Kor. 1,22. 1 Kor. 15,28. R\xf3m. 8,18\u201323. 2 M\xf3z. 19,5. 5 M\xf3z. 7,6. 14,2. 26,18. Zsolt. 135,4. Malak. 3,17.']

Könyörgés a kegyelemben való növekedésért. Krisztus az egyház feje

15 Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, * [u'Kol. 1,4.']

16 Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben; * [u'1 Kor. 1,4. 1 Thess. 1,2. Fil. 1,3.']

17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében; * [u'Csel. 7,2. Kol. 1,15. Fil. 2,5\u201311. 1 Kor. 11,3. R\xf3m. 8,34. 1 Kor. 15,27.28. J\xe1n. 20,17. M\xe1t. 27,46. J\xe1n. 10,29. 14,28. 1 Kor. 2,10.']

18 És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, * [u'R\xf3m. 1,21. 11,8.10. 2 Kor. 4,6. Fil. 3,20. R\xf3m. 5,2. 8,18\u201324. Kol. 1,27. 2 Kor. 4,17. Kol. 1,12. Csel. 20,32. 26,18. 1 Kor. 6,9. Gal. 5,21. Ef\xe9z. 5,5.']

19 És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,

20 A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. * [u'M\xe1rk 16,19. Zsolt. 110,1. Csel. 2,24. Fil. 3,20.21. Csel. 7,55. M\xe1t. 24,30. 25,31. R\xf3m. 8,9\u201311.']

21 Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: * [u'r\xe9sz 3,10. Fil. 2,9\u201311. Kol. 1,16. R\xf3m. 8,38. 1 P\xe9t. 3,22.']

22 És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, * [u'Zsolt. 8,7. Zsid. 2,8. Kol. 1,8.']

23 Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel. * [u'r\xe9sz 3,17. 1 Kor. 12,27. Kol. 1,18.24. 2,19. R\xf3m. 12,5. 8,9.10. J\xe1n. 15,5. Kol. 1,17.']