PRÉDIKÁTOR KÖNYVE

5. fejezetÓv meggondolatlan beszédektől

1 Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mégy, mert hallgatás végett közeledned jobb, hogynem a bolondok módja szerint áldozatot adni; mert ezek nem tudják, hogy gonoszt cselekesznek.

2 Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt; mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a * te beszéded kevés legyen; [u'M\xe1t\xe9 6,7.']

3 Mert álom szokott következni a sok foglalatosságból; és a sok * beszédből bolond beszéd. [u'P\xe9ld. 10,19.']

4 Mikor Istennek fogadást téssz, ne halogasd annak * megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. A mit fogadsz, megteljesítsd! [u'5 M\xf3z. 23,21.22.']

5 Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be.

6 Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, * hogy tévedésből esettez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját. [u'2 M\xf3z. 26,20.21.']

7 Mert a sok álomban a hiábavalóság is és a beszéd is sok; hanem az Istent féljed.

A gazdagság hiábavalósága

8 Ha a szegényeknek nyomoríttatását, és a törvénynek és igazságnak elfordíttatását látod a tartományban: ne csudálkozzál e dolgon; mert egyikfelsőrendű vigyáz a másik* felsőrendűre, és ezek felett mégfelsőbbrendűek vannak. [u'\xc9sa. 3,14.15.']

9 Az ország haszna pedig mindenekfelett a földmívelést kedvelő király.

10 A ki szereti a pénzt, nem telik be pénzzel, és a ki szereti a sokaságot nem telik bejövedelemmel. Ez is hiábavalóság.

11 Mikor megszaporodik a jószág, megszaporodnak annak megemésztői is; mi haszna van azért benne urának, hanem hogy csak reá néz szemeivel?

12 Édes az álom a munkásnak, akár sokat, akár keveset egyék; a gazdagnak pedig bővölködése nem hagyja őt * aludni. [u'vers 10. J\xf3b 20,22.']

13 Van gonosz nyavalya, a melyet láttam a nap alatt: az ő urának veszedelmére tartott gazdagság;

14 Ugyanis az a gazdagság elvész valami szerencsétlen eset miatt, és ha fia született néki, annak kezében nem lesz semmi.

15 A mint kijött az ő anyjának méhéből, mezítelen * megy ismét el, a mint jött vala: és semmit nem vesz el munkájáért, a mit kezében elvinne. [u'J\xf3b 1,21. 1 Tim. 6,7. Zsolt. 49,18.']

16 Annakokáért ez is gonosz nyavalya, hogy a mint jött, a képen megy el. Mi haszna van néki abban, hogy a szélnek munkálkodott?

17 És hogy az ő teljes életében a setétben evett, sokszori haraggal, keserűséggel és búsulással?

Megelégedettség

18 Ez azért a jó, a melyet én láttam, hogy szép dolog enni és inni, és jól élni minden ő munkájából, a melylyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, a melyeket adott néki az Isten; mert ez az ő * része. [u'vers 15. r\xe9sz 3,13.']

19 És a mely embernek adott Isten gazdagságot és kincseket, és a kinek megengedte, hogy egyék abból és az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának: ez az Istennek ajándéka!

20 Mert nem sokat emlékezik meg az ilyenaz ő élete napjainak számáról,mivelhogy az ő szívének örömét az Isten kedveli.