PRÉDIKÁTOR KÖNYVE

3. fejezetMinden emberi cselekvésnek megvan az ideje, amit Isten tesz, az megáll

1 Mindennek rendelt ideje van, és ideje vanaz ég alatt minden akaratnak.

2 Ideje vana születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett.

3 Ideje vana megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az építésnek.

4 Ideje vana sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek.

5 Ideje vana kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak.

6 Ideje vana keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak.

7 Ideje vana szakgatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.

8 Ideje vana szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek.

9 Micsoda haszna van a munkásnak abban, a miben ő munkálkodik?

10 Láttam a foglalatosságot, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy fáradozzanak benne.

11 Mindent szépen csinált az ő idejében, e világot is adta az emberek elméjébe, csakhogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazta dolgot, a mit az Isten cselekszik kezdettől fogva mindvégig.

12 Megismertem, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy * örvendezzen kiki,és hogy a magajavát cselekedje † az ő életében. [u'r\xe9sz 2,11.'] ; [u'r\xe9sz 12,15.']

13 De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájából, az Istennek ajándéka.

14 Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt a végre míveli, hogy az ő orczáját rettegjék.

15 A mi mosttörténik, régen megvan, és a mi következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, a mi elmult.

Féld az Istent és elégedjél meg a magad részével!

16 Láttam annakfelette a nap alatt, hogy az ítéletnek helyén hamisság, és az igazságnak helyén latorság van.

17 És mondék magamban: az igazat és a hamisat megítéli az Isten; mert minden emberakaratjának ideje van, és minden dolognak ő nála.

18 Így szólék azért magamban: az emberek fiai miatt van ez így, hogy kiválogassa őket az Isten, és hogy meglássák, hogy ők magokban véve az oktalan állatokhoz hasonlók.

19 Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végök van azoknak; a mint meghal egyik, * úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság. [u'vers 20. r\xe9sz 2,17. Zsolt. 49,11\u201313.']

20 Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a * porból való, és mindenik porrá lesz. [u'1 M\xf3z. 1,24. 2,7. 3,19.']

21 Vajjon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegy-é; és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megy-é?

22 Azért úgy láttam, hogy semmi sincs jobb, mint hogy az * ember örvendezzen az ő dolgaiban, mivelhogy ez az ő része e világban:mert ki hozhatja őt vissza,hogy lássa, mi lesz ő utána? [u'vers 12.']