MÓZES V. KÖNYVE

7. fejezetA bálványimádókkal barátkozni s őket kimélni nem kell

1 Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemenendő vagy, hogy bírjad azt; és sok népet * kiűz te előled a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a Khivveust, és a Jebuzeust: hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket; [u'r\xe9sz 31,3.']

2 És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és * megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket; ne köss velök szövetséget, és ne könyörülj rajtok. [u'4 M\xf3z. 33,52. J\xf3zs. 6,21. 11,11.']

3 Sógorságot * se szerezz ő velök, a leányodat se adjad az ő fioknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak; [u'2 M\xf3z. 23,32.33. 1 Kir. 11,1.2.4\u201311.14.']

4 Mert elpártoltatja a te fiadat én tőlem, és idegen isteneknek szolgálnak; és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar kipusztít titeket.

5 Hanem így cselekedjetek * velök: Oltáraikat rontsátok le, oszlopaikat törjétek össze, berkeiket vágjátok ki, faragott képeiket pedig tűzzel égessétek meg. [u'2 M\xf3z. 23,24. 34,13. Bir. 6,25\u201332.']

6 Mert az Úrnak, * a te Istenednek szent népe vagyte; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén. [u'2 M\xf3z. 19,5. 1 P\xe9t. 2,9.']

7 Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok;

8 Hanem mivel * szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, a melylyel megesküdt volt a ti atyáitoknak; azérthozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából, az égyiptombeli Faraó királynak kezéből. [u'r\xe9sz 10,15.']

9 És hogymegtudjad, hogy az Úr, a te Istened, ő az Isten, a * hívséges Isten, a ki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok iránt, a kik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. [u'2 M\xf3z. 20,5.']

10 De megfizet azoknak személy szerint, a kik őt gyűlölik, elvesztvén őket; nem késlekedik * az ellen, a ki gyűlöli őt, megfizet annak személy szerint. [u'2 M\xf3z. 20,5. Nehem. 1,2.']

11 Tartsd meg azért a parancsolatot, a rendeléseket és végzéseket, a melyeket én e mai napon parancsolok néked, hogy azokat cselekedjed.

12 Ha pedig engedelmeskedtek e végzéseknek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat: az Úr, a te Istened is megtartja néked * a szövetséget és irgalmasságot, a mely felől megesküdött a te atyáidnak. [u'3 M\xf3z. 26,3\u201313. r\xe9sz 28,1\u201313.']

13 És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged; és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét: gabonádat, mustodat és olajodat; teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt.

14 Áldottabb lészesz minden népnél; nem lészen közötted * magtalan férfi és asszony, sem barmaid között meddő. [u'2 M\xf3z. 23,26.']

15 És távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és Égyiptomnak minden gonosz * nyavalyáját, a melyeket ismersz; nem veti azokat te reád, hanem mind azokra, a kik gyűlölnek téged. [u'1 M\xf3z. 15,26.']

16 És megemészted mind a népeket, a melyeket néked ád az Úr, a te Istened; ne kedvezzen a te szemed nékik, és ne tiszteld az ő isteneit; mert tőr gyanánt volnaaz néked.

17 Ha azt mondod a te szívedben: Többen vannak e népek, mint * én, miképen űzhetem én ki őket? [u'4 M\xf3z. 13,32.']

18 Ne félj tőlök; emlékezzél meg csak azokról, a miket cselekedett az Úr, a te Istened a Faraóval és mind az égyiptombeliekkel:

19 A nagy * kisértésekről, a melyeket láttak a te szemeid, és a jelekről és csudákról; az erős † kézről, és a kinyujtott karról, a melylyel kihozott téged az Úr, a te Istened! Így cselekeszik az Úr, a te Istened minden néppel, a melytől te félsz. [u'r\xe9sz 4,34.'] ; [u'2 M\xf3z. 14,21\u201328. 17,6.']

20 Sőt még a * darázsokat is rájok bocsátja az Úr, a te Istened mind addig, míglen elvesznek azok is, a kik megmaradtak, és a kik elrejtőztek te előled. [u'2 M\xf3z. 23,28. J\xf3zs. 24,12.']

21 Ne rettenj meg azok előtt, mert közötted van az Úr, a te Istened, nagy és rettenetes Isten!

22 És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!

23 De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míglen elvesznek.

24 Az ő királyaikat is kezedbe adja, hogy eltöröljed az ő nevöket az ég alól; senki ellened nem állhat, míglen elveszted őket.

25 Az ő isteneiknek faragott képeit tűzzel égesd meg; az azokon lévő ezüstöt és aranyat meg ne kívánd, és magadnak el ne vedd, hogy tőrbe ne essél miatta; mert útálatosság az az Úr előtt, a te Istened előtt.

26 Útálatosságot pedig ne vígy be a te házadba, hogy átokká nelégy, mint az, hanemmegvetvén vesd meg azt, és útálván útáld meg azt, mert átkozott.