MÓZES V. KÖNYVE

21. fejezetHa a gyilkos ismeretlen, mit kell tenni

1 Hogyha agyonütöttet találnak azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked birtokul, és az a mezőn fekszik, és nem tudható: ki ölte meg azt;

2 Akkor a te véneid és a te bíráid menjenek ki, és mérjék meg a földeta városokig, a melyek az agyonütött körül vannak;

3 És a mely város legközelebb esik az agyonütötthöz, annak a városnak vénei vegyenek egy üszőtinót, a melylyel még nem dolgoztattak, és a mely nem vont még jármot;

4 És annak a városnak vénei vigyék az üszőt valamely folyóvíz völgyébe, a melyet nem szántanak és nem vetnek, és szegjék nyakát az üszőnek ott a völgyben.

5 És járuljanak oda a papok, Lévi fiai; (mert őket választotta az Úr, a te Istened, hogy szolgáljanak * néki, és hogy áldjanak az Úr † nevében, és az ő ** ítéletök szerint legyen minden per és minden sérelem). [u'2 M\xf3z. 28,1.'] ; [u'r\xe9sz 10,8.'] ; [u'r\xe9sz 17,9.11.']

6 És mindnyájan annak a városnak vénei, a kik legközelebb esnek az agyonütötthöz, mossák meg kezeiket a nyakaszegett üsző felett a völgyben;

7 És szóljanak és mondják: A mi kezeink nem ontották ki ezt a vért, sem a mi szemeink nem látták.

8 Bocsáss meg a te népednek, Izráelnek, a melyet megváltottál, Uram, és ne engedd, hogy ártatlan vér ontása legyen Izráel között, a te néped között! És bocsánatot nyernek a vérért.

9 Te azért tisztítsd ki közüled az ártatlan vérnek kiontását, mert így cselekszed azt, a mi igaz az Úr előtt.

Hadban szerzett rabnőkről

10 Mikor hadba mégy ellenségeid ellen, és kezedbe adja őket az Úr, a te Istened, és azok közül foglyokat ejtesz;

11 És meglátsz a foglyok között egy szép ábrázatú asszonyt, és megszereted azt, úgy hogy elvennéd feleségül:

12 Vidd be őt a te házadba, hogy nyirja meg a fejét, és messe le körmeit.

13 És az ő fogoly ruháját vesse le magáról, és maradjon a te házadban, hogy sirassa az ő atyját és anyját egész hónapig; és csak azután menj be hozzá, és légy az ő férje, és legyen ő a te feleséged.

14 Hogyha pedig nem tetszik néked, bocsásd el őt az ő kivánsága szerint; de pénzért semmiképen el ne add őt; ne hatalmaskodjál rajta, miután megrontottad őt.

Elsőszülöttségi jog két feleségtől való fiak közt

15 Ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik * gyűlölt, és szülnek néki fiakat, mind a szeretett, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött: [u'1 M\xf3z. 29,30.']

16 Azon a napon, a melyen az ő fiait örökösökké teszi a maga jószágában, nem teheti elsőszülötté a szeretettnek fiát a gyűlöltnek fia felett, a ki elsőszülött;

17 Hanem az elsőszülöttet, a gyűlöltnek fiát ismerje el, két * részt adván néki mindenből, a mije van; mert az az ő erejének † zsengéje, övé az elsőszülöttség joga. [u'1 Kr\xf3n. 5,1.'] ; [u'1 M\xf3z. 49,3.']

Engedetlen fiakról

18 Ha valakinek pártütő és makacs fia van, a ki az ő atyja szavára és anyja szavára nem hallgat, és ha megfenyítik, sem engedelmeskedik nékik:

19 Az ilyet fogja meg az ő atyja és anyja, és vigyék azt az ő városának véneihez és az ő helységének kapujába,

20 És ezt mondják a város véneinek: Ez a mi fiunk pártütő és makacs, nem hallgat a mi szónkra, tobzódó és részeges:

21 Akkor az ő városának minden embere kövekkel kövezze meg azt, hogy meghaljon. Így tisztítsd ki közüled a gonoszt, és az egész Izráel hallja meg, és féljen!

Akasztott emberről

22 Ha valakiben halálos ítéletre való bűn van, és megölik, és felakasztatod azt fára:

23 Ne maradjon éjjel az ő * holtteste a fán, hanem temesd el azt még azon a napon; mert átkozott Isten előtt † a ki fán függ; és meg ne fertéztessed azt a földet, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül. [u'J\xf3zs. 10,27.'] ; [u'Gal. 2,13.']