MÓZES V. KÖNYVE

18. fejezetPapok jövedelme

1 A Lévita-papoknak, a Lévi egész nemzetségének ne legyen se része, se öröksége Izráellel, hanem éljenek az Úrnak tüzes áldozatjaiból és * örökségéből. [u'r\xe9sz 14,27.29. 4 M\xf3z. 18,20.']

2 Annakokáért ne legyen néki öröksége az ő atyjafiai között: Az Úr az ő öröksége, a mint megmondotta néki.

3 És ez legyen a papoknak törvényes része a néptől, azoktól, a kik áldoznak akár ökörrel, akár juhval, hogy a papnak adják a * lapoczkát, a két állat és a gyomrot. [u'2 M\xf3z. 29,27.28. 3 M\xf3z. 7,31\u201334.']

4 A te gabonád, * mustod és olajod zsengéjét, és a te juhaid gyapjának zsengéjét néki adjad; [u'4 M\xf3z. 18,12.']

5 Mert őt * választotta ki az Úr, a te Istened minden te nemzetséged közül, hogy álljon szolgálatra az Úrnak nevében, ő és az ő fiai minden időben. [u'2 M\xf3z. 28,1\u20133.']

6 Mikor pedig eljön a Lévita valamelyikből a te egész Izráelben lévő kapuid közül, a hol ő lakik, és bemegy az ő lelkének teljes kívánsága szerint arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr:

7 Szolgáljon az Úrnak az ő Istenének nevében, mint az ő többi atyjafiai, a Léviták, a kik ott állanak az Úr előtt.

8 Az eledelekben egyenlőképen részesedjenek, kivéve azt, a mit eladott valaki az ő atyai örökségéből.

Óvás a varázslástól és jövendöléstől

9 Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj * cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. [u'r\xe9sz 12,30.']

10 Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a * tűzön, se † jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, ** se varázsló; [u'3 M\xf3z. 18,21.'] ; [u'3 M\xf3z. 20,27. 1 S\xe1m. 28,7\u20139.'] ; [u'3 M\xf3z. 19,26.']

11 Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se * halottidéző; [u'1 S\xe1m. 28,8.11. \xc9sa. 8,19.']

12 Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért * űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. [u'r\xe9sz 12,30.31.']

13 Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.

14 Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.

Igaz próféta igértetik

15 Prófétát * támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok! [u'J\xe1n. 1,46. Csel. 3,22. 7,37.']

16 Mind a szerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben a gyülekezésnek napján mondván: Ne halljam * többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne haljak! [u'2 M\xf3z. 20,18.19.']

17 Az Úr pedig monda nékem: Jól mondták * a mit mondtak. [u'r\xe9sz 5,28.29.']

18 Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, * olyat mint te, és az én ígéimet † adom annak szájába, és megmond nékik ** mindent, a mit parancsolok néki. [u'J\xe1n. 1,46.'] ; [u'J\xe1n. 12,50.'] ; [u'J\xe1n. 12,49.50. 15,22. 17,26.']

19 És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, a melyeket az én * nevemben szól, én megkeresem azon! [u'J\xe1n. 12,48\u201350.']

20 De az a próféta, a ki olyat mer szólani az én nevemben, a mit én nem parancsoltam * néki szólani, és a ki idegen istenek nevében szól: haljon meg az a próféta. [u'r\xe9sz 13,5. Jer. 14,14.15.']

21 Ha pedig azt mondod a te szívedben: miképen ismerhetjük meg az ígét, a melyet nem mondott az Úr?

22 Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól!