PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ

4. fejezetIntés imádkozásra, az apostolért is, és szóban és tettben való keresztény bölcsességre

1 Ti urak, a mi igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van Uratok mennyekben. * [u'r\xe9sz 3,25. Ef\xe9z. 6,9.']

2 Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással; * [u'r\xe9sz 1,12. 2,7. 3,15.17. R\xf3m. 12,12. Ef\xe9z. 6,18. Csel. 1,14. 1 Thess. 5,17. Fil. 4,6.']

3 Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok; * [u'r\xe9sz 1,1.26. Ef\xe9z. 6,19.20. 1 Kor. 16,10.9. 2 Kor. 2,12. Fil. 1,12\u201314. Ef\xe9z. 3,4. R\xf3m. 15,30.']

4 Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell. * [u'2 Kor. 2,17. 3,12. 4,1\u20135.']

5 Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. * [u'r\xe9sz 1,28. Ef\xe9z. 5,15.16. 2 Kor. 5,11. 1 Tim. 3,7.']

6 A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen,sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek. * [u'1 P\xe9t. 3,15. Luk. 4,22. J\xf3b 6,6. M\xe1t. 5,13.']

7 Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga és szolgatárs az Úrban; * [u'r\xe9sz 1,7. Fil. 1,12. Ef\xe9z. 6,21. Fil. 2,25.']

8 A kit épen a végett küldtem hozzátok, hogy megismerje a ti dolgaitokat és megvígasztalja a ti szíveteket, * [u'vers 12. Ef\xe9z. 6,22.']

9 Onézimussal együtt, a hű és szeretett atyafival, ki ti közületek való; minden itt való dolgot megismertetnek ők veletek. * [u'Filem. 1,10.']

Üdvözlések és befejezés

10 Köszönt titeket Aristárkhus, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, (ki felől parancsolatokat vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen), * [u'Csel. 13,13. 15,38.39. 19,29. 20,4. 12,12. 13,5.13. Gal. 2,11\u201313. 1 Kor. 9,6. M\xe1t. 10,14.']

11 És Jézus, kit Justusnak ishívnak, kik a zsidók közül valók: csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, a kik nékem vígasztalásomra voltak. * [u'Fil. 1,5\u201320.']

12 Köszönt titeket Epafrás, ki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. * [u'r\xe9sz 2,2.8.20. 1,28.29. R\xf3m. 12,2. 15,30. 4,21. 14,5. Ef\xe9z. 4,14. 1 Thess. 4,3. Fil. 1,10.']

13 Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, kik Laodiczeában és Jerápolisban vannak. * [u'vers 12. r\xe9sz 2,1\u20134.']

14 Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos, és Démás. * [u'Csel. 16,10. 27,1. Filem. 1,24. 2 Tim. 4,10.']

15 Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiczeában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az ő házánál van. * [u'Filem. 1,2. R\xf3m. 16,5. 1 Kor. 16,9.']

16 És mikor felolvastatik nálatok e levél, cselekedjétek meg, hogy a laodiczeaiak gyülekezetében is felolvastassék, és hogy a Laodiczeából átveendőlevelet ti is felolvassátok. * [u'1 Thess. 5,27. Luk. 4,16. Ef\xe9z. 6,21.']

17 És mondjátok meg Arkhippusnak: Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed! * [u'Filem. 1,2. 2 J\xe1n. 8,1. Csel. 12,25.']

18 A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval, van írva. Emlékezzetek meg az én bilincseimről! A kegyelem veletek. Ámen. * [u'2 Thess. 3,17. 1 Kor. 16,21. Ef\xe9z. 6,24. 1 Tim. 6,21. 2 Tim. 4,22.']