PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ

3. fejezetIntés mennyei érzületre és keresztény életre

1 Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, * [u'r\xe9sz 1,5. 2,12.20. Gal. 4,26. Fil. 3,14. 2 Kor. 4,18. 1 Kor. 2,9. M\xe1t. 6,20.33. R\xf3m. 8,34. 1 Kor. 15,25. Zsolt. 110,1.']

2 Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. * [u'Fil. 3,19. 1 J\xe1n. 2,15. 1 Kor. 3,22. 6,12. 7,31.']

3 Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. * [u'vers 1. Gal. 2,20. R\xf3m. 6,10. 8,17. 14,9. 2 Kor. 13,4. 1 J\xe1n. 3,2. 1 Kor. 1,7. J\xe1n. 1,18.']

4 Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben. * [u'vers 1.3. r\xe9sz 1,27. J\xe1n. 14,6. 11,25. 1 Kor. 15,22. 51\u201354. R\xf3m. 8,17.18.19. 2 Kor. 5,1. Fil. 3,21.']

5 Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás; * [u'r\xe9sz 2,11. R\xf3m. 7,5.24. Gal. 5,17.24. R\xf3m. 8,10.13. M\xe1t. 5,29.30. 18,8.9. 1 Kor. 5,9.10. 6,10. M\xe1t. 6,24. Ef\xe9z. 5,5.']

6 Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira; * [u'Ef\xe9z. 5,6. 1 Thess. 1,10. M\xe1t. 3,7.']

7 Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. * [u'r\xe9sz 2,20. Gal. 5,25.']

8 Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. * [u'r\xe9sz 2,2. 3,11. 12\u201315. Ef\xe9z. 4,22.25.29.31. R\xf3m. 3,8.']

9 Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt. * [u'vers 8. R\xf3m. 6,6. 7,6. Zsid. 8,13. Ef\xe9z. 4,22.25.']

10 És felöltöztétek amaz új embert,melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt: * [u'r\xe9sz 1,9.10.15.16. 2,2.3. Gal. 3,27. 1 Kor. 5,7. 13,12. 15,48.49. 2 Kor. 4,16. R\xf3m. 12,2. Tit. 3,5. Ef\xe9z. 4,24.']

11 A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. * [u'Gal. 3,28. 5,6. 6,15. 1 Kor. 12,13. R\xf3m. 10,12. Ef\xe9z. 2,14. Csel. 10,34.35.']

12 Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; * [u'vers 8. 1 P\xe9t. 1,15.16. R\xf3m. 1,7. 5,5. 8,39. Ef\xe9z. 4,2.32. Fil 2,1.3. Gal. 5,22.']

13 Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is; * [u'r\xe9sz 1,16. Ef\xe9z. 2,16. 4,2. M\xe1t. 18,32.33. Fil. 2,5. 1 P\xe9t. 2,21. R\xf3m. 5,6.7.15. 8,34.']

14 Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föla szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele. * [u'vers 12. r\xe9sz 1,8. 2,2. Fil. 1,9. 1 Kor. 13,4.']

15 És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek. * [u'r\xe9sz 1,12. 2,7. R\xf3m. 5,1. 12,5. Fil. 4,7. 1 Kor. 7,15. 10,17.']

16 A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. * [u'vers 15. r\xe9sz 1,28. 2 Kor. 13,3. R\xf3m. 8,11. 1 Thess. 5,14. Ef\xe9z. 5,19. 1 Kor. 14,15.26.']

17 És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek,hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa. * [u'vers 15.16. Ef\xe9z. 5,20. Fil. 4,6. 2,11. 2,7. 4,2.']

Házirend

18 Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, a miképen illik az Úrban. * [u'Ef\xe9z. 5,22. 1 Kor. 14,34.']

19 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek. * [u'Ef\xe9z. 5,25. 1 P\xe9t. 3,7.']

20 Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak. * [u'Ef\xe9z. 6,1\u20133. R\xf3m. 1,30.']

21 Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. * [u'Ef\xe9z. 6,4.']

22 Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. * [u'vers 11. Ef\xe9z. 6,5. 1 P\xe9t. 2,18. 1 Kor. 1,26. Gal. 1,10.']

23 És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek; * [u'Ef\xe9z. 6,6. Gal. 1,10.']

24 Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. * [u'r\xe9sz 1,12. Ef\xe9z. 6,8. 1,11. Gal. 3,18. 1 M\xf3z. 21,10. R\xf3m. 12,11.']

25 A ki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás. * [u'Ef\xe9z. 6,8.9. 2 Kor. 5,10. 5 M\xf3z. 10,17. Gal. 2,6.']