PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ

2. fejezetInt a Jézus Krisztushoz, az élet egyedüli forrásához való ragaszkodásra és arra, hogy senki a hamis tanítók által magát megtévesztetni ne engedje

1 Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért, kik Laodiczeában vannak, és mindazokért, a kik nem láttak engem személy szerint e testben; * [u'r\xe9sz 4,12.16. R\xf3m. 15,30. Jel. 3,14.']

2 Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanakaz értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, * [u'r\xe9sz 1,26. Ef\xe9z. 4,2. Fil. 1,9.']

3 A melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. * [u'r\xe9sz 1,9. P\xe9ld. 2,3.4.']

4 Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel. * [u'1 Kor. 2,4.']

5 Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét. * [u'1 Kor. 5,3. 14,40. Csel. 16,5. 1 P\xe9t. 5,9.']

6 Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne, * [u'r\xe9sz 1,5\u20137. Fil. 4,9. Gal. 1,12. Ef\xe9z. 4,20. Fil. 2,11.']

7 Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arrataníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. * [u'Ef\xe9z. 2,21.22. 1 Kor. 3,11.']

8 Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való: * [u'r\xe9sz 1,27. 2,2.3.4.6.14.20.23. Gal. 5,1. Ef\xe9z. 5,6. Gal. 1,12. 2 Thess. 3,6. Gal. 4,3.9. Zsid. 5,12.']

9 Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, * [u'r\xe9sz 1,15.19. J\xe1n. 1,1. Fil. 2,6. 3,21.']

10 És tiŐ benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak; * [u'J\xe1n. 1,18. R\xf3m. 8,10.11. 2 Kor. 3,17. 4,7. Ef\xe9z. 3,19. Fil. 2,10.']

11 A kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében; * [u'r\xe9sz 1,13.22. 2,15.17. Ef\xe9z. 2,11. 5 M\xf3z. 10,16. R\xf3m. 2,28. Fil. 3,3. R\xf3m. 7,22. 2 Kor. 5,3.4. R\xf3m. 7,5.14.6.23.25. 8,3.13. 6,11. Gal. 5,16.17.24. Ef\xe9z. 2,3. Kol. 3,5.']

12 Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból. * [u'r\xe9sz 3,1. R\xf3m. 6,3.4.8. Ef\xe9z. 2,5.6. 1,9. R\xf3m. 4,17.26.']

13 És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, * [u'r\xe9sz 1,21.27. 2,11.12. Ef\xe9z. 2,1.5.6. 1 Kor. 15,54.57. R\xf3m. 6,23.']

14 Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; * [u'5 M\xf3z. 27,26. Gal. 3,10. 5,3. R\xf3m. 2,12. 3,19. Ef\xe9z. 2,15. R\xf3m. 10,4. Gal. 3,13. 1 P\xe9t. 2,24.']

15 Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. * [u'Gal. 3,19. 4,3. Luk. 11,21. J\xf3zs. 5,13. Zsolt. 68,18. Csel. 7,53. M\xe1t. 12,29. Zsid. 2,2. R\xf3m. 8,38. 1 Kor. 8,5. 2 P\xe9t. 2,10. J\xfad. 1,8.']

16 Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában: * [u'vers 4.8. R\xf3m. 14,2.3.5.6.17. 3 M\xf3z. 7,10. 10,9. 4 M\xf3z. 6,3. Jer. 35,8.']

17 Melyek csakárnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. * [u'r\xe9sz 9,10. Zsid. 8,5. 10,1.']

18 Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. * [u'1 Kor. 9,24.25. 2 Tim. 4,8. Jak. 1,12. 1 P\xe9t. 5,4. R\xf3m. 5,1.2. 1,21.28. 12,2. 2 Tim. 3,8.']

19 És nem ragaszkodván a Főhöz, a Kiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. * [u'vers 10. r\xe9sz 1,18. Ef\xe9z. 4,15.16. Gal. 5,4. 1 Kor. 3,6.7. 11,3. 12,6.']

20 Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatoke világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel: * [u'r\xe9sz 3,1.2. vers 8.11.12. R\xf3m. 6,6. Gal. 1,4. 6,14. Fil. 3,20.']

21 Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd. * [u'vers 16.23.']

22 (A mik mind a velök való élés által elfogyasztásra vannak rendelve), az emberek parancsolatai és tanításai szerint? * [u'1 Tim. 4,3. M\xe1t. 15,9.17. 1 Kor. 6,13. 7,23. \xc9sa. 29,13.14.']

23 A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogya test hízlalására valók. * [u'vers 8.16.21. r\xe9sz 1,9. 1 Kor. 1,22. R\xf3m. 12,1.2.']