PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ

1. fejezetBeköszöntő

1 Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából, és Timótheus atyafi. * [u'vers 23\u201325. Ef\xe9z. 1,1. Fil. 1,1. 1 Kor. 1,1.']

2 A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. * [u'R\xf3m. 1,7. Fil. 1,2.']

Hálaadás és könyörgés a kolossébeliek hitéért

3 Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, mindenkor ti értetek könyörögvén, * [u'Ef\xe9z 1,16.']

4 Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, a melylyel minden szentekhez vagytok, * [u'vers 9. Ef\xe9z. 1,15. Filem. 1,5.']

5 A mennyekben néktek eltett reménységért, a melyet márelőbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangyéliom: * [u'r\xe9sz 3,3.4.24. 1 P\xe9t. 1,4. 2 Kor. 9,6. Gal. 6,9. R\xf3m. 8,24.25. M\xe1t. 6,20.21. 1 Tim. 6,19. Fil. 3,20.']

6 Mely eljutott hozzátok, miképen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy mint nálatok is a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán: * [u'r\xe9sz 2,8.23. R\xf3m. 10,18. 1,8. 2 Kor. 2,14. Ef\xe9z. 5,9. Gal. 5,22. Fil. 1,11. Csel. 20,24. Gal. 1,6. 2,21.']

7 Úgy a hogy tanultátok is Epafrástól, a mi szerelmes szolgatársunktól, a ki hív szolgája ti érettetek a Krisztusnak, * [u'r\xe9sz 4,12. Filem. 1,23. Fil. 4,9.']

8 A ki meg is jelentette nékünk a ti Lélekben való szereteteteket. * [u'r\xe9sz 2,1. 1 Kor. 1,11. Gal. 5,22. R\xf3m. 15,30.']

9 Azért mi is, a mely naptól fogva ezekethallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben, * [u'vers 4\u20138. Ef\xe9z. 1,8.9.15.16. 1 Thess. 2,13. R\xf3m. 15,13.14. Fil. 1,9. 1 Kor. 2,11. Kol. 2,8. 18,23. 1 Kor. 2,5.13. 3,19.']

10 Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében; * [u'vers 6. r\xe9sz 2,2. 3,10. Ef\xe9z. 4,1. Fil. 1,27. M\xe1t. 7,17. 2 P\xe9t. 1,8.']

11 Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel; * [u'1 Kor. 16,13.14. Ef\xe9z. 1,19. Fil. 3,21. R\xf3m. 5,3. 2 Kor. 1,6. 6,4.']

12 Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; * [u'r\xe9sz 2,7. 3,17. 2 Kor. 4,4. Ef\xe9z. 3,9. 5,8. 1 J\xe1n. 1,5\u20137. Ef\xe9z. 2,1\u20137. 4,18.']

13 A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; * [u'vers 12. Ef\xe9z. 2,2\u20135. M\xe1t. 3,17. Luk. 22,53. Kol. 2,20. Ef\xe9z. 1,6.']

14 Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata; * [u'Ef\xe9z. 1,7. R\xf3m. 3,24. 1 Kor. 1,30. Gal. 3,13. 4,5. M\xe1t. 20,28.']

Krisztusnak és az ő evangéliumának dicsősége

15 A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; * [u'Fil. 2,6. 2 Kor. 4,4. Zsid. 1,3. Jel. 3,14. J\xe1n. 17,5.24. 1 Tim. 6,16.']

16 Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; * [u'J\xe1n. 1,3. Zsid. 1,2. Ef\xe9z. 1,21. Zsolt. 80,2. 99,1. Ez\xe9k. 1,4\u201328. Jel. 4,6\u201311. 5,14. 7,11. Luk. 1,19. D\xe1n. 10,13. 12,1. Jel. 8,2.']

17 És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

18 És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első; * [u'Ef\xe9z. 1,22. Csel. 26,23. R\xf3m. 14,9. 12,4.5. Ef\xe9z. 4,12.']

19 Mert tetszett az Atyának,hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség; * [u'r\xe9sz 2,9. J\xe1n. 1,14.']

20 És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben. * [u'R\xf3m. 5,10. 1 J\xe1n. 4,10. 2 Kor. 5,18.19. Ef\xe9z. 2,16. 2 P\xe9t. 3,13. 1 M\xf3z. 6,1\u20134. J\xfad. 1,6. 2 P\xe9t. 2,4. M\xe1rk 10,18. J\xf3b 4,18. 15,15. 1 Kor. 15,24\u201327.']

21 Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködőértelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. * [u'Ef\xe9z. 2,1.2.12.13. 4,18. R\xf3m. 8,7. Jak. 4,4. 2 Kor. 5,19.']

22 Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé: * [u'Ef\xe9z. 1,4. 5,27. R\xf3m. 3,25. Zsid. 2,14. 9,22. 1 Kor. 15,40.44. R\xf3m. 8,1.3. 1 J\xe1n. 4,2. Fil. 3,21.']

23 Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává. * [u'vers 6. 1 Kor. 15,58. Tit. 1,2.3. 3,7. R\xf3m. 16,17. 10,18. Ef\xe9z. 3,7. 2 Kor. 10,1. Gal. 5,2.']

24 Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm a mi híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, a mi az egyház; * [u'Fil. 1,12.18. 2,17. R\xf3m. 5,3. 2 Kor. 1,5. 4,17. R\xf3m. 8,17. Fil. 3,10. 2,8. 2 Thess. 1,5. Jel. 6,9.']

25 A melynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, a melyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten ígéjét, * [u'1 Kor. 9,17. Tit. 1,7. 1 Kor. 4,1. 1 Tim. 3,15. R\xf3m. 15,19.']

26 Tudniillikama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek, * [u'r\xe9sz 2,3. 4,3. Ef\xe9z. 3,4.5. 1,9. 1 Kor. 4,1. Ef\xe9z. 3,9.21. R\xf3m. 16,25.']

27 A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik,hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége: * [u'Ef\xe9z. 1,9. 3,3. R\xf3m. 8,18. 21,30. 5,2. Kol. 1,12. 3,3. Ef\xe9z. 2,12. R\xf3m. 8,10. Ef\xe9z. 3,17. Gal. 2,20. R\xf3m. 8,24.']

28 A kit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcseséggel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban; * [u'vers 26. Fil. 1,4.17. M\xe1rk. 1,15. Kol. 3,16. 1 Kor. 3,10. Kol. 1,22. 2 Kor. 4,14. 1 Thess. 2,19. Ef\xe9z. 4,14. 1 Kor. 3,1.']

29 A mire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik. * [u'2 Kor. 4,1. Fil. 4,13. Ef\xe9z. 3,20.']