APOSTOLOK CSELEKEDETEI

13. fejezetPál első térítői útja. Cziprusban prédikálja az evangéliumot

1 Valának pedig Antiókhiában az ottlevő gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Czirénei Luczius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus.

2 Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust * a munkára, a melyre én őket elhívtam. [u'r\xe9sz 9,15. R\xf3m. 1,1. Gal. 1,15.']

3 Akkor, miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájok vetették, elbocsáták * őket. [u'r\xe9sz 6,6. 4 M\xf3z. 8,10. 27,18. 5 M\xf3z. 34,9. 1 Tim. 4,14. 2 Tim. 1,6.']

4 Ők annakokáért, miután kibocsáttattak a Szent Lélektől, lemenének Szeleucziába; és onnét elevezének Cziprusba.

5 És mikor Salamisba jutottak, hirdeték az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban: és János * is velük vala, mint segítőtárs. [u'r\xe9sz 12,25.']

6 És eljárván a szigetet mind Páfusig, találkozának egy ördöngős * hamispróféta zsidóra, kinek neve valaBarjézus; [u'r\xe9sz 8,9.']

7 Ki Sergius Paulus tiszttartóval, ez okos emberrel vala. Ez magához hivatván Barnabást és Saulust, kíváná hallani az Isten beszédét.

8 Elimás, az ördöngős azonban (mert így magyaráztatik az ő neve) ellenkezik vala velök, igyekezvén a tiszttartót elfordítani a hittől.

9 De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szent Lélekkel, szemeit reá vetve,

10 Monda: Ó minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-é meg az Úrnak igaz útait elfordítani?

11 Most azért ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szálla reá; és kerengve keres vala vezetőket.

12 Akkor a tiszttartó, mikor látta a történt dolgot, hűn, elálmélkodván az Úrnak tudományán.

Pál a pisidiai Antiókiában prédikál

13 Elhajózván pedig Páfusból Pál és kisérői, Pergába, Pámfiliának városába menének. János azonban elválván tőlük, megtére Jeruzsálembe.

14 Ők pedig Pergából tovább menve, eljutának Antiókhiába, Pisidiának városába,és bemenvén szombatnapon a zsinagógába; leülének.

15 És a törvénynek és a prófétáknak felolvasása * után küldének a zsinagógának előljárói ő hozzájok, mondván: Atyánkfiai, férfiak, ha van valami intőbeszédetek a néphez, szóljatok. [u'Luk. 4,16.17.']

16 Pál azért felkelvén és kezével intvén, monda: Izráelnek férfiai, és ti, kik félitek az Istent, halljátok meg.

17 Ennek a népnek, Izráelnek Istene kiválasztotta a mi atyáinkat, és e népet fölemelte, * mikor Égyiptomnak földében jövevények valának, és onnét kihozá őket † hatalmas karja által. [u'r\xe9sz 7,17. 2 M\xf3z. 1,7.9.'] ; [u'2 M\xf3z. 6,6. 12,41.']

18 És közel negyven esztendőnek idejéig tűrte az ő erkölcsöket a * pusztában. [u'2 M\xf3z. 16,2.35. Zsolt. 95,10.']

19 És minekutána eltörölt hét népet * a Kanaán földén, azoknak földöket sorsvetés által elosztá † nékik. [u'5 M\xf3z. 7,1. J\xf3zs. 3,10.'] ; [u'J\xf3zs. 13,14.1.2.']

20 És azután mintegy négyszázötven esztendeig adott birákat * mind Sámuel prófétáig; [u'Bir. 2,16. 3,9.']

21 Annakutána pedig királyt * kérének maguknak, és adá nékik az Isten † Sault, a Kis fiát, a Benjamin nemzetségéből való férfiút negyven esztendeig. [u'1 S\xe1m. 8,5.'] ; [u'1 S\xe1m. 9,15.17. 10,1.']

22 És mikor őt elveté, támasztá nékik Dávidot királyul; kiről bizonyságot is tőn és * monda: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi. [u'1 S\xe1m. 13,13.14. Zsolt. 89,21.22.']

23 Ennek magvából * támasztott Isten, ígérete szerint, Izráelnek † szabadítót, Jézust; [u'\xc9sa. 9,6.7. 11,1.2. Jer. 23,5.6. R\xf3m. 1,3.'] ; [u'r\xe9sz 5,31.']

24 Minekutána előbb János * az ő eljövetele előtt a megtérésnek keresztségét prédikálta Izráel egész népének. [u'r\xe9sz 10,37. Luk. 3,3. M\xe1rk 1,4.']

25 És mikor be akará végezni János az ő tisztét, monda: Kinek gondoltok engem? Nem én * vagyok az, hanem ímé én utánam jő, kinek nem vagyok méltó megoldani lábainak saruját. [u'Luk. 3,15.16. J\xe1n. 1,20.']

26 Atyámfiai, férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, és kik ti köztetek félik az Istent, ez idvességnek * beszéde néktek küldetett. [u'r\xe9sz 2,39. 3,26. 5,20. 10,36.']

27 Mert a kik lakoznak Jeruzsálemben és azoknak fejei, mivelhogy őt fel nem ismerék, a * prófétáknak szavait is, melyeket minden szombaton felolvasnak, ítéletükkel betöltötték. [u'\xc9sa. 53,1. Zsolt. 22,8.9.13.19. Csel. 3,13\u201318.']

28 És bár semmi halálra való okot nem találtak, * kérék Pilátustól, hogy ölettessék meg. [u'Luk. 23,14\u201323. J\xe1n. 18,38.']

29 És mikor mindazokat elvégezték, a mik ő felőle megirattak, a fáról levéve sírba helyhezteték.

30 De az Isten feltámasztá őt halottaiból:

31 És ő megjelent * több napon át azoknak, kik együtt jöttek fel ő vele Galileából Jeruzsálembe, kik néki bizonyságai † a nép előtt. [u'Luk. 24,36\u201342. J\xe1n. 20,1. J\xe1n. 21,1.'] ; [u'r\xe9sz 1,8. 3,15. 10,40.41.']

32 És mi hirdetjük néktek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten betöltötte nékünk, az ő fiaiknak * feltámasztván Jézust: [u'r\xe9sz 3,22\u201326. 1 M\xf3z. 22,18.']

33 Mint a második zsoltárban * is meg van írva: Én Fiam vagy te; ma nemzettelek én téged. [u'Zsolt. 2,7. R\xf3m. 1,4. Zsid. 1,5.']

34 Hogy pedig feltámasztotta őt halottaiból, úgy hogy nem is fog többé az enyészetbe visszatérni, * azt így mondotta: Néktek adom a Dávid biztos † szent javait. [u'R\xf3m. 6,9.'] ; [u'\xc9sa. 55,3. 2 S\xe1m. 7,16. Zsolt. 89,29.30.']

35 Azért mondja * másutt is: Nem engeded, hogy a te Szented rothadást lásson. [u'Zsolt. 16,10. Csel. 2,27.31.']

36 Mert Dávid, minekutána a saját idejében szolgált az Isten akaratának, elaludt, és helyhezteték az ő atyáihoz, és rothadást * látott. [u'1 Kir. 2,10. Csel. 2,29.']

37 De a kit Isten feltámasztott, az nem látott rothadást.

38 Azért legyen néktek tudtotokra, atyámfiai, férfiak, hogy ez által hirdettetik néktek a * bűnöknek bocsánata: [u'r\xe9sz 2,38. 5,31. 10,43. Luk. 24,47. Ef\xe9z. 1,7.']

39 És mindenekből, a mikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, ez által mindenki, a ki hisz, megigazul.

40 Meglássátok azért, hogy rajtatok ne essék, a mit a próféták * megmondottak: [u'Hab. 1,5.']

41 Lássátok meg, ti megvetők, és csodálkozzatok és semmisüljetek meg; mert én olydolgot cselekszem a ti időtökben, olydolgot, melyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná néktek.

42 Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik ezen beszédeket.

43 Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok * közül követék Pált és Barnabást; a kik szólván hozzájuk, biztaták őket, hogy maradjanak meg az Isten † kegyelmében. [u'M\xe1t. 23,15. Csel. 2,10. 6,5. 10,2. 13,16.26.'] ; [u'r\xe9sz 11,23.']

44 A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűle az Isten ígéjének hallgatására,

45 Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, betelének irigységgel, és ellene mondának azoknak, miket Pál mond vala, ellenkezve és káromlást szólva.

46 Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek * hirdettessék az Isten ígéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz † fordulunk. [u'r\xe9sz 13,26.'] ; [u'r\xe9sz 18,6. 28,28. M\xe1t. 8,10\u201312.']

47 Mert így * parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. [u'\xc9sa. 49,6. M\xe1rk 16,15. Luk. 2,32.']

48 A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak ígéjét; és a kik csak örök életre választattak vala, * hivének. [u'R\xf3m. 8,29\u201330. Ef\xe9z. 1,4\u20136.11. 1 P\xe9t. 1,2.']

49 Terjede pedig az Úrnak ígéje az egész tartományban.

50 A zsidók azonban felindíták az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat és a városnak eleit, és üldözést támasztának Pál és Barnabás ellen, és kiűzék őket határukból.

51 Azok pedig lábuknak porát lerázván * ellenük, elmenének Ikóniumba. [u'M\xe1t. 10,14. M\xe1rk 6,11. Luk. 9,5. 10,11. Csel. 18,6.']

52 A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel.