PÁL II. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

4. fejezetBuzdítás hivatali hűségre

1 Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, * a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. [u'Csel. 10,42.']

2 Hirdesd az ígét, állj * elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. [u'\xc9sa. 58,1.']

3 Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;

4 És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.

5 De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

6 Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.

Pál harcza és koronája

7 Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat * elvégeztem, a hitet megtartottam: [u'Csel. 20,24.']

8 Végezetre eltétetett nékem az igazság * koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak † nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését. [u'Jak. 1,12.'] ; [u'M\xe1t. 25,31\u201346.']

Tudósítások, megbízások és üdvözletek

9 Igyekezzél hozzám jőni hamar.

10 Mert Démás * engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába. [u'Kol. 4,14.']

11 Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.

12 Tikhikust * pedig Efézusba küldöttem. [u'Csel. 20,4. Ef\xe9z. 6,21.']

13 A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat.

14 Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.

15 Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek.

16 Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik.

17 De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.

18 És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.

19 Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét.

20 Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.

21 Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.

22 Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen.