PÁL II. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

3. fejezetAz utolsó idők ámítóiról

1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.

2 Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, * szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, [u'Jel. 13,6.']

3 Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.

4 Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.

5 Kiknél megvan a kegyességnek látszata, * de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. [u'M\xe1t. 7,15.20.']

6 Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,

7 Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.

8 Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, * akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. [u'2 M\xf3z. 7,11.']

9 De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképen amazoké is az lett.

Intés a szent írás mellett való megmaradásra

10 Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, * hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, [u'1 Tim. 4,6.']

11 Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek * Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr. [u'Csel. 13,14.50. 14,1.5.19.22.']

12 De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, * üldöztetni fognak. [u'M\xe1t. 16,24.25.']

13 A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.

14 De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől * tanultad, [u'Ef\xe9z. 1,1.']

15 És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.

16 A teljes írás * Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, [u'2 P\xe9t. 1,19.21.']

17 Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.