PÁL II. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

1. fejezetBeköszöntés

1 Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten * akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint, [u'Ef\xe9z. 1,1.']

2 Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.

Intés állhatatosságra

3 Hálát adok az Istennek, a kinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy * szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal, [u'Csel. 24,16.']

4 Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be;

5 Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, a mely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg * vagyok azonban győződve, hogy benned is. [u'Csel. 16,1.']

6 Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel * az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által. [u'1 Thess. 5,19. 1 Tim. 4,14.']

7 Mert nem félelemnek lelkét * adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. [u'R\xf3m. 8,15.']

8 Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, * se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint. [u'Luk. 9,26.']

9 A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, * hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, [u'Ef\xe9z. 1,4\u20136.']

10 Megjelentetett * pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, † világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot ** az evangyéliom által, [u'R\xf3m. 16,25.'] ; [u'1 Kor. 15,55.57. Zsid. 2,14.'] ; [u'J\xe1n. 11,25.26.']

11 Amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává.

12 A miért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra. * [u'M\xe1t. 25,31\u201340.']

13 Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, a miket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.

14 A rád bízott drága kincset * őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által. [u'1 Tim. 6,20.']

15 Azt tudod, hogy elfordultak tőlem az Ázsiabeliek mind, kik közül való Figellus és Hermogénes.

16 Az Úr legyen irgalmas az Onesiforus házanépének: mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincsemet * nem szégyenlette; [u'Ef\xe9z. 6,20.']

17 Sőt mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált.

18 Az Úr engedje meg néki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon. És * hogy mily nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod. [u'2 Thess. 1,7\u201310.']