PÁL II. LEVELE A THESSALONIKABELIEKHEZ

1. fejezetBeköszöntés. Hála az atyafiak lelki növekedéséért. Vígasztaló utalás a Krisztus eljövetelére

1 Pál és Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeli gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban, és az Úr Jézus Krisztusban: * [u'1 Thess. 1,1.']

2 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. * [u'R\xf3m. 1,7. 1 Kor. 1,3.']

3 Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is,mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet; * [u'r\xe9sz 2,13. 1 Thess. 1,2. 3,6.12.']

4 Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, a melyeket szenvedtek: * [u'1 Thess. 2,19.20. 2 Kor. 7,14. 1 Thess. 2,14. 3,3.']

5 Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, a melyért szenvedtek is. * [u'R\xf3m. 8,17.18. Luk. 21,36. Fil. 1,28. R\xf3m. 2,5.']

6 Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak. * [u'R\xf3m. 12,19. Jel. 18,6.7.']

7 Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. * [u'1 Thess. 3,13. 4,16. 1 P\xe9t. 4,13. M\xe1t. 25,31.']

8 Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának. * [u'\xc9sa. 66,15.16. R\xf3m. 2,8.10.16.']

9 A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől, * [u'M\xe1t. 25,41\u201346. 7,23.']

10 A mikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szenteiben, és csodáltassék mindazokban, a kik hisznek (mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti nálatok) ama napon. * [u'Kol. 1,26.27. 3,4. R\xf3m. 2,16.']

11 Mivégből imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával. * [u'1 Thess. 1,2.3. 2,12. 4,3.']

12 Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti iső benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből. * [u'1 P\xe9t. 4,11.16. Fil. 1,20. R\xf3m. 8,17.']