SÁMUEL II. KÖNYVE

8. fejezetDávid győzelmei és kincsei. Tiszttartók kinevezése

1 Ezek után megveré Dávid a Filiszteusokat, * és megalázá őket: és elfoglalá Dávid a Filiszteusok kezéből Méteg Ammát. [u'1 Kr\xf3n. 18,1.']

2 És megveré a * Moábitákat is, és kötéllel méré meg őket, lefektetvén őket a földre; két kötéllel méré azokat, a kik megölendők, és egy teljes kötéllel azokat, a kik életben hagyandók valának; és a Moábiták Dávidnak † adófizető szolgái lőnek. [u'1 M\xf3z. 19,36.37. 4 M\xf3z. 24,17.'] ; [u'Zsolt. 60,10.']

3 Megveré Dávid Hadadézert * is, Réhóbnak fiát, Czóbának királyát, mikor elméne, hogy hatalmát kiterjessze az Eufrátesfolyó vizéig. [u'1 Kir. 11,23.25.']

4 És foglyul ejtett Dávid * közülök ezer és hétszáz lovagot, és húszezer gyalog embert; és inaikat elvagdaltatá Dávid minden szekeres lovaknak és csakszáz szekérbe valóthagyott meg közülök. [u'1 Kr\xf3n. 18,4.']

5 Eljövének pedig a Siriabeliek Damaskusból, hogy megsegítsék Hadadézert, Czóbának királyát; és levága Dávid a Siriabeliek * közül huszonkétezer férfit. [u'1 Kr\xf3n. 18,5.']

6 És helyeze Dávid állandó sereget a damaskusi Siriába; és a Siriabeliek Dávidnak adófizető szolgái lettek. És megoltalmazá az Úr Dávidot valahová megyen vala.

7 És elvevé Dávid az arany paizsokat is, melyek Hadadézer szolgáin valának, és bevivé azokat Jeruzsálembe.

8 Hoza annakfelette Dávid király a Hadadézer városaiból, Bétákhból és Berótaiból felette igen sok rezet.

9 Mikor pedig meghallá Tói, * Hamát királya, hogy megverte Dávid Hadadézernek minden seregeit; [u'1 Kr\xf3n. 18,9.10.']

10 Küldé Tói Jórámot, az ő fiát Dávid királyhoz, hogy békességesen köszöntse őt, és áldja, hogy harczolt Hadadézer ellen és megverte őt (mert Hadadézer Tóival is hadakozik vala). És a Tói fiakezében aranyból, ezüstből és rézből való edények valának,

11 Melyeket Dávid király az * Úrnak szentele, azzal az ezüsttel és aranynyal együtt, a melyet az Úrnakszentele mind ama népektől, a kiket meghódoltatott; [u'1 Kr\xf3n. 22,14.16.']

12 A Siriabeliektől, * Moábitáktól, az Ammon fiaitól, a Filiszteusoktól, az † Amálekitáktól és a Réhób fiától, Hadadézertől, Czóbának királyától nyert prédából. [u'2 Kir. 1,1.'] ; [u'4 M\xf3z. 24,20.']

13 És hírnevet szerze Dávid, a mikor visszatért, miután a Siriabelieket leverte * a sós völgyben, tizennyolczezeret. [u'Zsolt. 60,2.']

14 Az Idumeusok * közé is állandó sereget † rendele, egész Idumeába állandó sereget rendele, és az Idumeusok mind Dávid szolgái lettek. És megoltalmazá az Úr Dávidot, valahová megyen vala. [u'1 M\xf3z. 27,40. 1 M\xf3z. 36,1. 4 M\xf3z. 20,14\u201321. 24,18.'] ; [u'1 Kir. 11,15.16.']

15 Uralkodék azért Dávid az * egész Izráelen, és szolgáltat vala Dávid az egész nép között ítéletet és igazságot. [u'r\xe9sz 24,2.']

16 Fővezére volt * Joáb, Sérujának fia, Jósafát pedig, Ahiludnak fia, emlékíró vala. [u'1 Kr\xf3n. 2,13.16. 1 Kir. 2,5.29\u201331.']

17 Sádók pedig, Akhitóbnak fia, és Akhimélek, Abjátárnak * fia papok valának, és Sérája íródeák. [u'1 S\xe1m. 22,20\u201323. 1 Kr\xf3n. 6,8. 1 Kr\xf3n. 24,3.']

18 Benája * Jéhójadának fia, a Kereteusok † és Peleteusok előljárója,a Dávid fiai pedig fők valának. [u'r\xe9sz 23,20.'] ; [u'r\xe9sz 15,18.']