2Sámuel

22. fejezet

Dávid hálaéneke a szabadulásért

1 Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből és a Saul kezéből.

2 És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram és szabadítóm nékem. Zsolt 18,1

3 Az Isten az én erősségem, őbenne bízom én. Pajzsom nékem ő s üdvösségemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én üdvözítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.

4 Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, És megszabadulok ellenségeimtől.

5 Mert halál hullámai vettek engem körül, Az istentelenség árjai rettentettek engem.

6 A pokol kötelei vettek körül, S a halál tőrei estek reám.

7 Szükségemben az Urat hívtam, S az én Istenemhez kiáltottam. És meghallá lakóhelyéről szavamat, S kiáltásom eljutott füleibe.

8 Akkor rengett és remegett a föld, Az égnek fundamentumai inogtak, És megrendülének, mert haragudott Ő.

9 Füst szállt fel orrából, És emésztő tűz szájából, Izzó szén gerjedt belőle.

10 Lehajtá az eget, és leszállt, És homály volt lábai alatt.

11 A kerubon ment és röpült, És a szelek szárnyain tűnt fel.

12 Sötétségből maga körül sátrakat emelt, Esőhullást, sűrű felhőket.

13 Az előtte levő fényességből Izzó szenek gerjedének.

14 És dörgött az égből az Úr, És a Magasságos hangot adott.

15 Ellövé nyilait, és szétszórta azokat, Villámot, és összekeverte azokat.

16 És meglátszottak a tenger örvényei, S a világ fundamentumai felszínre kerültek Az Úrnak feddésétől, Orra leheletének fúvásától.

17 Lenyúlt a magasságból, és felvett engem, S a mélységes vizekből kihúzott engem.

18 Hatalmas ellenségimtől megszabadított engem, Gyűlölőimtől, kik hatalmasabbak valának nálam.

19 Reámtörtek nyomorúságom napján, De az Úr gyámolóm volt nékem.

20 Tágas helyre vitt ki engem, Kiragadott, mert jóakaróm nékem.

21 Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem.

22 Mert megőriztem az Úrnak útjait, S gonoszul nem szakadtam el Istenemtől,

23 Mert ítéletei mind előttem vannak, S rendeléseitől nem távoztam el.

24 Tökéletes voltam előtte, s őrizkedtem rosszaságomtól.

25 Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, Szemei előtt való tisztaságom szerint.

26 Az irgalmashoz irgalmas vagy, A tökéletes vitézhez tökéletes vagy.

27 A tisztához tiszta vagy, A visszáshoz pedig visszás.

28 Segítesz a nyomorult népen, Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.

29 Mert te vagy az én szövétnekem,* Uram, S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.

30 Mert veled harci seregen is átfutok, Az én Istenemmel kőfalon is átugrom.

31 Az Istennek útja tökéletes, Az Úrnak beszéde tiszta. Pajzsa ő mindeneknek, akik őbenne bíznak.

32 Mert kicsoda volna Isten az Úron kívül? S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül?

33 Isten az én erős kőváram, Ki vezérli az igaznak útját.

34 Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, S magas helyekre állít engem.

35 Kezeimet harcra tanítja, Hogy az ércív karjaim által törik el.

36 Üdvösségednek pajzsát adtad nékem, S kegyelmed naggyá tett engem.

37 Lépéseimet kiszélesítetted alattam. És bokáim meg nem tántorodtak.

38 Üldözöm ellenségeimet, és elpusztítom őket, Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket.

39 Megsemmisítem, eltiprom őket, hogy fel nem kelhetnek, Lábaim alatt hullanak el.

40 Mert te erővel öveztél fel engem a harcra, Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak.

41 Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, Gyűlölőim, akiket elpusztítottam én.

42 Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, Az Úrhoz, de nem felelt nékik.

43 Szétmorzsolom őket, mint a föld porát, Összezúzom, mint az utca sarát, széttaposom őket.

44 Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, Oly nép szolgál nékem, melyet nem ismertem.

45 Idegen fiak hízelkednek nékem, S egy hallásra engedelmeskednek,

46 Idegen fiak elcsüggednek, S váraikból reszketve jőnek elő.

47 Él az Úr, és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, üdvösségem kősziklája!

48 Isten az, ki bosszút áll értem, S alám hajtja a népeket.

49 Ki megment engem ellenségeimtől. Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, S az erőszakos embertől megszabadítasz engem.

50 Dicsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, S nevednek dicséretet éneklek.

51 Nagy segítséget ad az ő királyának, Irgalmasságot cselekszik felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában