PÉTER KÖZÖNSÉGES II. LEVELE

2. fejezetÓvás bűnös hamis tanítóktól

1 Valának pedig hamis * próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta † őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak. [u'Ez\xe9k. 13,2.3. M\xe1t. 25,11.'] ; [u'1 J\xe1n. 2,22.']

2 És sokan fogják követni azoknak romlottságát; * a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog. [u'1 Tim. 4,1.']

3 És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk * nem szunnyad. [u'5 M\xf3z. 32,35.']

4 Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, * hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre; [u'J\xfad. 1,6.']

5 És haa régi világnak sem kedvezett, de Nóét * az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát; [u'1 M\xf3z. 7,17\u201323.']

6 És haSodoma * és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak; [u'1 M\xf3z. 19,24.25.']

7 És hamegszabadította az igaz Lótot, * a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt; [u'1 M\xf3z. 19,12. 16\u201322.']

8 (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét):

9 Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, * a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani. [u'1 Kor. 10,13.']

10 Főképen pedig azokat, a kik a testet követvén, * tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, magoknak kedveskedők, a kik a méltóságokat káromolni nem † rettegnek: [u'J\xfad. 1,4.7.8.10.16.18.'] ; [u'R\xf3m. 13,1.2.']

11 Holott az * angyalok, a kik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. [u'J\xfad. 1,9.']

12 De ezek, mint oktalan természeti állatok, a melyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, a * miket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni, [u'J\xfad. 1,10.']

13 Megkapván gonoszságuk díját, mint a kik gyönyörűségnek tartják a naponkénti dobzódást; undokságok és * fertelmek, a kik kéjelegnek az ő csalárdságukban, mikor együtt lakmároznak veletek; [u'J\xfad. 1,12.']

14 A kiknek szemei * paráznasággal telvék, bűnnel telhetetlenek; elhitetik az állhatatlan lelkeket, szívök gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei; [u'M\xe1t. 5,28.']

15 A kik elhagyván az egyenes útat, eltévelyedtek, követvén * Bálámnak, Bosor fiának útját, a ki a gonoszság díját kedvelte. [u'4 M\xf3z. 22,7\u201321.32.']

16 De megfeddetett az ő törvénytelenségéért: egy igavonó néma állat emberi szóval * szólván, megakadályozta a próféta esztelenségét. [u'4 M\xf3z. 22,24.']

17 Ezek víztelen * kútfők, széltől hányatott fellegek, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. [u'J\xfad. 1,12.']

18 Mert hiábavalóság kevély szavaitszólván, * testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől, [u'J\xfad. 1,16.']

19 Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság * szolgái; mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett. [u'vers. 10\u201315. J\xe1n. 8,34.']

20 Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése * által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk † gonoszabbá lett az elsőnél. [u'Fil. 3,7.8.'] ; [u'Zsid. 10,26.27.']

21 Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem * ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. [u'Luk. 12,47\u201348.']

22 De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava:Az * eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe. [u'P\xe9ld. 28,11.']