KIRÁLYOK II. KÖNYVE

24. fejezetJoákim

1 Joákim idejében jött fel Nabukodonozor, Babilónia királya, és Joákim szolgája * lett három esztendeig; de azutánelfordult és elpártolt tőle. [u'r\xe9sz 20,17.18. 2 Kr\xf3n. 36,5\u20137.']

2 És ráküldé az Úr a Káldeusok seregeit, a Siriabeliek seregeit, a Moábiták seregeit és az Ammon fiainak seregeit, és ráküldte őket Júdára, hogy elveszessék őt az Úr beszéde szerint, a melyet szólott szolgái, a * próféták által. [u'r\xe9sz 21,10\u201314.']

3 Csak az Úr beszéde szerint történt ez Júdán, hogy elvesse őt a maga orczája elől Manasse * bűneiért, mind a szerint, a mint cselekedett vala; [u'r\xe9sz 21,2\u20139.']

4 És az ártatlan * vérért is, a melyet kiontott, és hogy betöltötte volt Jeruzsálemet ártatlan vérrel; ezért nem akart az Úr megbocsátani néki. [u'r\xe9sz 21,16.']

5 Joákimnak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajjon nincsenek-é megírva a Júda * királyainak krónika-könyvében? [u'2 Kr\xf3n. 36,4\u20137.']

6 És elaluvék Joákim az ő atyáival, és az ő fia, Joákin * uralkodék helyette, [u'2 Kr\xf3n. 36,9.']

7 És Égyiptom királya többé nem jött ki az ő földéből; mert Babilónia királya mindent elvett, a mi csak az égyiptomi királyé volt, * Égyiptom folyóvizétől az Eufrátes folyóvizéig. [u'Jer. 46,2.']

Joákin. Jeruzsálem megszállása Nabukodonozor által. A babilóniai fogság kezdete

8 Tizennyolcz esztendős volt Joákin, mikor királylyá lett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Nékhusta, a Jeruzsálembeli Elnatán leánya.

9 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt mind a szerint, a mint az ő atyja * cselekedett volt. [u'r\xe9sz 23,37.']

10 Ebben az időben jöttek fel Nabukodonozornak, * Babilónia királyának szolgái Jeruzsálem ellen, és szállották meg a várost. [u'2 Kr\xf3n. 36,10.']

11 MagaNabukodonozor, Babilónia királya is feljött a város ellen, a melyet már az ő szolgái megszállottak volt.

12 És kiment Joákin, a Júda királya Babilónia királyához az ő anyjával, szolgáival, hadnagyaival és udvariszolgáival együtt, de fogságra vetette őt Babilónia királya az ő uralkodásának nyolczadik esztendejében.

13 És elvitte onnét az Úr házának minden kincsét és a király házának kincsét, és összevagdalt minden arany edényt, a melyet Salamon, az Izráel királya csináltatott volt az Úr templomában, a mint az Úr * megmondotta volt. [u'r\xe9sz 20,17.18.']

14 És elhurczolta az egész Jeruzsálemet, összes fejedelmeit és minden vitézeit, tízezer foglyot, az összes mesterembereket és lakatosokat, úgy hogya föld szegény népén kivül senki sem maradt ott.

15 És elhurczolta * Joákint is Babilóniába, és a király anyját, és a király feleségeit és udvariszolgáit, és az ország erős vitézeit fogságba hurczolta Jeruzsálemből Babilóniába; [u'Jer. 37,1. 52,28\u201331.']

16 És az összes előkelő férfiakat, hétezeret, és a mesterembereket és a lakatosokat, ezeret, és az összes erős, harczra termett férfiakat fogva vitte Babilóniába Babilónia királya.

17 És Babilónia királya Mattaniát, nagybátyját, tette ő helyette királylyá, és nevét * Sédékiásra változtatta. [u'Jer. 37,1. 1 Kr\xf3n. 3,15.']

Sédékiás

18 Huszonegy esztendős volt Sédékiás, mikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Hamutál, a Libnából való Jeremiás leánya.

19 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt mind a szerint, a mint Joákim cselekedett * volt; [u'r\xe9sz 23,27.']

20 Mert az Úr haragja miatt történt ez így Jeruzsálemmel és * Júdával, míg csak el nem vetette őket az ő orczája elől. Sédékiás azonban elpártolt Babilónia királyától. [u'r\xe9sz 21,12.13. Jer. 52,3\u201330.']