KIRÁLYOK II. KÖNYVE

17. fejezetIzráel országa. Hóseiás, utolsó király

1 Akháznak, a Júda királyának tizenkettedik esztendejében kezdett uralkodni Hóseás, az Ela fia, Samariában Izráelen, kilencz esztendeig.

2 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt; de nem annyira, mint Izráel ama királyai, a kik előtte éltek.

3 Ez ellen jött * fel Salmanassár, Assiria királya, és szolgájává lett Hóseás, és adót fizetett néki. [u'r\xe9sz 18,9.10.']

4 De mikor Assiria királya megtudta, hogy Hóseás pártot ütött ellene és követeket küldött Suához, Égyiptom királyához, az évenkénti adót pedig nem küldötte meg Assiria királyának: elfogatta őt Assiria királya és börtönbe vetette.

5 És felméne az assiriai király az egész ország ellen, és feljövén Samaria ellen, azt három esztendeig ostromolta.

6 És Hóseásnak kilenczedik * esztendejében bevette Assiria királya Samariát, és elhurczolta az Izráelt Assiriába; és Halában és Háborban a Gózán folyó mellett, és a Médek városaiban telepítette le őket. [u'r\xe9sz 15,29. 18,10.']

Az assiriai fogság Izráel büntetése az Istentől való elszakadásért

7 Ez pedig * azért történt, mert az Izráel fiai vétkeztek az Úr ellen, az ő Istenök ellen, a ki őket kihozta Égyiptom földéből, a Faraónak, az égyiptomi királynak kezéből, és idegen isteneket tiszteltek. [u'5 M\xf3z. 28,15.63\u201367.']

8 És jártak a pogányok * szerzésekben, a kiket az Úr kiűzött volt az Izráel fiai elől, és úgy cselekedtek, mint az Izráel királyai. [u'r\xe9sz 16,3. 1 Kir. 12,28.33.']

9 És alattomban oly dolgokat cselekedtek az Izráel fiai, a melyek ellenére voltak az Úrnak, az ő Istenöknek, és építettek magoknak * magaslatokat minden városaikban, az őrtornyoktól a kerített városokig. [u'r\xe9sz 16,10\u201318. Ez\xe9k. 6,13.']

10 És emeltek magoknak faragott képeket és Aserákat minden magas halmokon és minden * zöld fa alatt. [u'Jer. 2,20. 3,6.']

11 És ott tömjéneztek minden magaslaton, mint a pogányok, a kiket az Úr kiűzött volt előlök, és gonosz dolgokat cselekedtek, a melyekkel az Urat haragra indították.

12 És a bálványoknak szolgáltak, a kik felől az Úr azt * parancsolta volt nékik: Ezt ne cselekedjétek. [u'5 M\xf3z. 5,7.8.']

13 És mikor bizonyságot tett az Úr Izráelben és Júdában minden prófétája és minden látnoka * által, ezt mondván: Térjetek meg † a ti gonosz útaitokról, és őrizzétek meg az én parancsolataimat és rendeléseimet, az egész törvény szerint, a melyet parancsoltam a ti atyáitoknak; és a melyet ti hozzátok küldöttem az én szolgáim, a próféták által: [u'4 M\xf3z. 12,5. 1 S\xe1m. 9,9. 28,6.'] ; [u'Jer. 18,11. 35,15.']

14 Akkor nem engedelmeskedtek, hanem megkeményítették az ő nyakokat atyáik makacssága * szerint, a kik nem hittek az Úrban, az ő Istenökben. [u'4 M\xf3z. 14,22. 5 M\xf3z. 31,27.']

15 Sőt megvetették az ő rendeléseit és szövetségét, * a melyet atyáikkal kötött, és az ő bizonyságtételeit, a melyekkel megintette őket, és hiábavalóságot követvén, magok is hiábavalókká lettek, és a körültök való pogányok után indultak, a kik felől pedig azt parancsolta nékik az Úr, hogy azokat ne utánozzák. [u'Zsolt. 147,19. 2 M\xf3z. 24,3\u20138.']

16 És elhagyták az Úrnak, az ő Istenöknek minden parancsolatját, és öntött képeket csináltak magoknak, két borjút és készítettek Aserát, és meghajlottak az ég minden * seregei előtt, és a Baált tisztelték. [u'1 Kir. 12,28\u201333.']

17 És átvitték fiaikat és * leányaikat a tűzön, jövendőket mondtak és varázslást űztek, és magokat † teljesen eladták a bűnnek az Úr bosszantására. [u'r\xe9sz 16,3.'] ; [u'1 Kir. 21,20.25.26.']

18 Azért igen megharaguvék az Úr Izráelre, és elveté őt * színe elől; és semmi nem maradt meg, hanem csak a Júda † nemzetsége egyedül. [u'vers 6.'] ; [u'1 Kir. 12,17.']

19 Sőt még a Júda sem őrizte meg az Úrnak, az ő Istenének * parancsolatait, hanem az Izráel szerzésiben jártak, úgy cselekedvén, mint azok. [u'r\xe9sz 16,3\u201317.']

20 Elidegenült * azért az Úr az egész Izráel magvától, és megsanyargatta őket, és a kóborlók kezébe adta őket, mígnem mind elvetette az ő szemei elől; [u'vers 13.14.18.']

21 Mert elszakasztotta Izráelt * a Dávid házától, és királylyá tevék Jeroboámot, a Nébát fiát. És Jeroboám elcsalta az Izráelt az Úrtól, és igen nagy vétekbe ejtette őket. [u'1 Kir. 12,16\u201333.']

22 És * az Izráel fiai követték Jeroboám minden bűnét, a melyeket elkövetett, és nem távoztak el azoktól; [u'r\xe9sz 15,9. 18,24.28.']

23 Míglen elveté az Úr az ő színe elől az Izráelt, a mint megmondotta minden ő szolgái, a próféták * által. Így hurczoltatott el fogságra az Izráel az ő földéből Assiriába mind e mai napig. [u'H\xf3s. 1,4\u20136.']

A samaritánusok eredete

24 És másnépettelepített be Assiria királya * Babilóniából, Kutából, Avából, Hámátból és Sefárvaimból, és beszállítá őket Samaria városaiba az Izráel fiai helyett, a kik birtokba vették Samariát, és annak városaiban laktak. [u'Ezsdr. 4,10.']

25 És történt ott lakásuk kezdetén, hogy nem az Urat félték, és az Úr oroszlánokat bocsátott reájok, * a melyek többetmegöltek közülök. [u'3 M\xf3z. 26,22.']

26 Mondának azért Assiria királyának: A pogányok, a kiket idehoztál és Samaria városaiba telepítettél, nem tudják e föld Istene tiszteletének módját, azért oroszlánokat bocsátott az rájok, a melyek megölik őket, mert nem tudják e föld Istene tiszteletének módját.

27 Parancsola azért Assiria királya, mondván: Vigyetek oda egyet a papok közül, a kiket onnét elhoztatok, a ki menjen el és lakjék ott, és tanítsa meg őket ama föld Istene tiszteletének módjára.

28 És elméne egy a papok közül, a kiket Samariából elvittek volt, és * lakék Béthelben, és megtanította őket, hogy mikép tiszteljék az Urat. [u'1 Kir. 12,29. 13,1.2.']

29 De azért mindenik nép külön isteneket csinált magának, és behelyezték azokat a magaslatok házaiba, a melyeket a Samaritánusok építettek, mindenik nemzetség a maga városában, a melyben lakott.

30 A Babilonból való férfiak csinálták a Sukkót-Benótot, a Kutból való férfiak csinálták a Nérgelt, és a Hámátból való férfiak az Asimát csinálták;

31 A Háveusok pedig a Nibeházt és a Tartákot csinálták, míg a Sefárvaimbeliek tűzzel égették meg az ő magzatjaikat * az Adraméleknek és Anaméleknek, a Sefárvaimbeliek isteneinek. [u'r\xe9sz 3,27. 16,3.']

32 De miután az Urat is tisztelték, a magaslatokra papokat állítottak a maguk tömegéből, a kik ő érettök áldoztak a magaslatok házaiban.

33 Így tisztelték az Urat és szolgálták az ő isteneiket is, ama népek szokása szerint, a kik közül elhozták volt őket.

34 És mind e mai napig az ő régi szokásuk szerint cselekesznek; nem tisztelik igazánaz Urat, és nem cselekesznek az ő rendeléseik és szokásuk szerint, sem pedig ama törvény és parancsolat szerint, a melyet az Úr parancsolt a Jákób fiainak, a kiknek az * Izráel nevet adta. [u'1 M\xf3z. 32,28.']

35 És a kikkel az Úr szövetséget kötött, és megparancsolta nékik, mondván: Ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne imádjátok őket, és ne szolgáljatok és ne áldozzatok nékik;

36 Hanem csak az Urat tiszteljétek, őt imádjátok és néki áldozzatok, a ki titeket kihozott az Égyiptom földéből nagy * erővel és kinyújtott karral. [u'2 M\xf3z. 6,6. 12,51.']

37 És őrizzétek meg az ő rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatját, a melyeket megírt néktek, azokat cselekedvén minden időben, és idegen isteneket ne tiszteljetek;

38 És el ne felejtkezzetek a kötésről, a melyet veletek tettem, és ne tiszteljetek idegen isteneket;

39 Hanem az Urat tiszteljétek, a ti Isteneteket, és ő megszabadít titeket minden ellenségetek kezéből.

40 De ezek * nem engedelmeskedtek, hanem előbbi szokásaik szerint cselekedtek. [u'Bir. 6,10.']

41 Így tisztelték ezek a pogányok az Urat és szolgálták az ő bálványaikat, és így * cselekedtek az ő fiaik és unokáik is, a mint az ő eleik cselekedtek, mind e mai napig. [u'vers 29\u201331.']