KIRÁLYOK II. KÖNYVE

16. fejezetAkház király

1 Pékának, a Remália fiának tizenhetedik esztendejében kezdett uralkodni * Akház, Jótámnak, a Júda királyának fia. [u'2 Kr\xf3n. 28,1.']

2 Húsz esztendős volt Akház, mikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; de nem azt cselekedé, a mi az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna, a mint Dávid, az ő atyja,

3 Hanem az Izráel királyainak útjokon járt, még az ő fiát is * átvitte a tűzön, a pogányok útálatosságai szerint, a kiket az Úr az Izráel fiai előtt kiűzött volt. [u'r\xe9sz 3,27. 3 M\xf3z. 18,21.']

4 És ott áldozott és tömjénezett * a magaslatokon és a halmokon és minden zöld fa alatt. [u'r\xe9sz 17,10. Ez\xe9k. 6,13.']

5 Abban az időben jött fel * Réczin, Siria királya, és Péka, a Remália fia, az Izráel királya, Jeruzsálemet vívatni, és körülzárták Akházt, de nem tudták † legyőzni. [u'\xc9sa. 7,1.'] ; [u'2 Kr\xf3n. 26,9.14.15.']

6 Akkor nyerte vissza Réczin, Siria királya Elátot * a Siriabelieknek, és irtotta ki a zsidókat Elátból; és Siriabeliek jövének Elátba, és ott laknak mind e mai napig. [u'r\xe9sz 14,22.']

7 És követeket küldött Akház Tiglát-Piléserhez, * Assiria királyához, ezt izenvén: Te szolgád és a te fiad vagyok; jőjj fel és szabadíts meg engem Siria † királyának kezéből és az Izráel királyának kezéből, a kik reám támadtak. [u'r\xe9sz 15,29.'] ; [u'2 Kr\xf3n. 28,5\u20138.21.']

8 És vevé Akház az ezüstöt és aranyat, és a mely találtaték az Úr házában és * a király házának kincsei között, és ajándékba küldé Assiria királyának. [u'2 Kr\xf3n. 28,21.']

9 És engedett néki Assiria királya, és feljövén Assiria királya Damaskus ellen, * bevette azt, és a benne levőket Kirbe hurczolta; Réczint pedig megölte. [u'\xc9sa. 17,1. \xc1m\xf3s 1,3\u20134.']

10 És eleibe ment Akház Tiglát-Pilésernek, Assiria királyának Damaskusba, és mikor meglátta Akház király azt az oltárt, a mely Damaskusban volt, elküldte Akház király annak az * oltárnak hasonlatosságát és képét minden felszerelésével Uriás paphoz. [u'2 Kr\xf3n. 25,14.']

11 És megépítette Uriás pap az oltárt arra a formára, a melyet Akház király Damaskusból küldött, és elkészíté azt Uriás pap, mire Akház király visszajött Damaskusból.

12 És mikor megjött a király Damaskusból és meglátta a király az oltárt: az oltárhoz ment a király és áldozott rajta,

13 És meggyújtotta az ő égőáldozatját és ételáldozatját, és áldozott italáldozattal is, és az ő hálaáldozatainak vérét elhintette az oltár körül.

14 És a rézoltárt, a mely az Úr előtt állott, elviteté a ház elől, hogy ne álljon az ő oltára és az Úr háza között, és helyhezteté azt az oltár szegletéhez észak felől.

15 És megparancsolta Akház király Uriás papnak, mondván: E nagy oltáron gyújtsd meg a reggeli égőáldozatot és az esteli ételáldozatot, a király égőáldozatját is az ő ételáldozatával együtt, az egész föld népének is mind égőáldozatát, mind ételáldozatját, mind italáldozatját, és az égőáldozat minden vérét és egyéb áldozatnak minden vérét a körül hintsed el; a rézoltár felől pedig még majdgondolkozom.

16 És Uriás pap mind a szerint cselekedék, a mint Akház király megparancsolta.

17 És letörte Akház király a talpak oldalait, * és lehányta azokról a mosdómedenczéket; a tengert is ledobta a rézökrökről, a melyeken állott, és kőtalapzatra tette. [u'1 Kir. 7,27.37.44.']

18 És áthelyezte a szombati hajlékot, a melyet a házban építettek, és a király külső bejáró helyét az Úr házában, Assiria királya miatt.

19 Akháznak egyéb dolgai pedig, a melyeket cselekedett, vajjon nincsenek-é megírva a Júda * királyainak krónika-könyvében? [u'2 Kr\xf3n. 28,1\u20133.']

20 És elaluvék Akház az ő atyáival, és eltemetteték * az ő atyáival a Dávid városában, és uralkodék ő helyette az ő fia, † Ezékiás. [u'2 Kr\xf3n. 28,27.'] ; [u'r\xe9sz 18,1.']