KIRÁLYOK II. KÖNYVE

12. fejezetJoás országlása. A templom kijavítása

1 Jéhunak hetedik esztendejében tették Joást * királylyá, és negyven esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának pedig Sibja vala neve, a ki Beersebából való volt. [u'2 Kr\xf3n. 24,1.']

2 És cselekedék Joás kedves dolgot az Úr szemei előtt mindaddig, a míg Jójada * pap oktatá őt; [u'r\xe9sz 11,4.']

3 Azonban a magaslatok oltárainem rontattak le, a nép még mindig ott áldozott és tömjénezett a * magaslatok oltárain. [u'5 M\xf3z. 12,5\u20138. 3 M\xf3z. 17,3.4.']

4 És megparancsolá Joás a papoknak, hogy minden pénzt, a mely Istennek szenteltetik és az Úr házába bevitetik, mind a megszámlálás * pénzét és a személyek váltságának pénzét, mind pedig, a melyet kiki szabad akaratja szerint az Úr † házához bevisz. [u'2 M\xf3z. 30,13.'] ; [u'5 M\xf3z. 16,16.17.']

5 Vegyék magokhoz a papok, mindenik a maga ismerősétől, és építsék meg az Úrházának romlásait mindenütt, a hol romlást látnak rajta.

6 De mikor Joás király huszonharmadik esztendejéig sem építették meg a papok az Úrházának romlásait,

7 Előhivatta Joás király Jójada papot a többi papokkal együtt, és monda nékik: Miért nem építitek meg az Úrházának romlásait? Ezután ne vegyétek a pénzt magatokhoz a ti ismerőseitektől, hanem az Úr háza romlásainak építésére adjátok azt.

8 És a papok beleegyeztek, hogy többésemmi pénzt nem vesznek el a néptől, és nem javítják ki a ház romlásait.

9 És Jójada pap vett egy ládát, és annak a fedelén csinált egy nyílást, és helyhezteté azt az oltár mellé jobbfelől, a mely felől az Úr házába bemennek, hogy abba töltsenek a papok, a templomküszöbinek * őrizői minden pénzt, a melyet az Úr házába hoznak. [u'1 Kr\xf3n. 26,1.']

10 És mikor látták, hogy sok pénz van a ládában, felment a király * íródeákja a főpappal együtt, csomóba kötötték és megszámlálták a pénzt, a mely az Úr házában találtatott. [u'2 Kr\xf3n. 24,11.']

11 És a megmért pénzt a munka vezetőinek kezeibe adták, a kik az Úr házához voltak rendelve, és ezek kiadták azt az ácsoknak és építőknek, a kik a házon dolgoztak,

12 És a kőmíveseknek és a kőfaragóknak, fa és faragott kő vásárlására, az Úr háza romlásainak kijavítására, és mindarra, a mi a ház javítására szükséges volt.

13 De abból a pénzből, a melyet bevittek az Úr házába, nem csináltattak az Úr házához sem ezüst poharakat, sem késeket, sem medenczéket, * sem trombitákat, sem valami egyéb arany vagy ezüst edényt. [u'4 M\xf3z. 10,2\u201310.']

14 Hanem a munkásoknak adták azt, és csak az Úr házát javították ki abból.

15 Számot sem vettek azoktól az emberektől, a kiknek keze által kiadták a pénzt a munkásoknak, mert * híven jártak el. [u'r\xe9sz 22,7.']

16 De a vétekért és a bűnért * való pénzt nem vitték az Úr házába; az a papoké lett. [u'3 M\xf3z. 5,15.16.']

Hazáel hadjárata Jeruzsálem ellen, Joás megöletik

17 Ebben az időben jött fel * Hazáel, Siria királya, és megszállotta Gáthot, és be is vette azt; azután megfordult Hazáel, hogy Jeruzsálem ellen menjen. [u'r\xe9sz 8,12.13. 13,3.4.']

18 De Joás, Júda királya, vevé mind a megszentelt ajándékokat, a melyeket az ő atyái, Josafát, Jórám és Akházia, Júda királyai az Úrnakszenteltek volt, és a melyeket ő maga szentelt néki, és minden aranyat, a mely találtaték mind az Úr házának, mind pedig a király házának kincsei között, és elküldé Hazáelnek, * Siria királyának, és az elment Jeruzsálem alól. [u'1 Kir. 15,18.']

19 Joásnak egyéb dolgai és minden cselekedetei pedig, vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak * krónika-könyvében? [u'2 Kr\xf3n. 24,1\u201318.']

20 Fellázadván pedig az ő szolgái, pártot * ütének ellene, és megölték Joást Beth-Millóban, a merre Sillába megy az ember. [u'r\xe9sz 14,17\u201319.']

21 Jozakhár, a Simeáth fia, és Jozadáb, a Sómer fia, az ő szolgái ölték meg őt, és meghalt és eltemették őt az ő atyáival, a Dávid városában. És Amásia, az ő fia lett a király ő helyette.