PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

8. fejezetIntés a jeruzsálemi szegény keresztények számára való adakozásra

1 Tudtotokra adjuk pedig, atyámfiai, Istennek azt a kegyelmét, a * melyet Macedónia gyülekezeteivel közlött. [u'R\xf3m. 15,25.26.']

2 Hogy a nyomorúság sok próbái közt isbőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett.

3 Mert, bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak,

4 Sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be * őket. [u'r\xe9sz 9,1. Csel. 11,29. R\xf3m. 15,26.']

5 És nem a miképen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk isaz Isten akaratjából.

6 Hogy kérnünk kellett Titust, hogy a miképen elkezdette, azonképen végezze is be nálatok ezt a jótéteményt is.

7 Azért, miképen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben * és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is bővölködjetek. [u'1 Kor. 1,5.']

8 Nem parancsképen mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam.

9 Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy * gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti † az ő szegénysége által meggazdagodjatok. [u'Zak. 9,9. M\xe1t. 8,20. Luk. 9,58.'] ; [u'Fil. 2,6\u201311.']

10 Tanácsot is adok e dologban; mert hasznos az néktek, a kik nemcsak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta.

11 Most hát a cselekvést is * vigyétek végbe; hogy a miképen az akarás készsége, † azonképen a végrehajtás is ahhoz képest legyen,a mitek van. [u'1 Kor. 16,2.'] ; [u'Fil. 2,13.']

12 Mert ha a * készség megvan, a szerint kedves az, a mije kinek-kinek van, ésnem a szerint, a mije nincs. [u'P\xe9ld. 3,28. M\xe1rk 12,43. 1 P\xe9t. 4,10.']

13 Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok legyen,hanem egyenlőség szerint; e mostani időben a ti bőségtek * pótoljaamazoknak fogyatkozását; [u'r\xe9sz 9,12.']

14 Hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozástokat, hogy ígyegyenlőség legyen;

15 A mint megvan írva: a ki sokat szedett,* nem volt többje; és a ki keveset, nem volt kevesebbje. [u'2 M\xf3z. 16,18.']

16 Hála pedig az Istennek, ki ugyanazt * a buzgóságot oltotta † értetek a Titus szívébe. [u'r\xe9sz 9,15. 1 Kor. 16,57.'] ; [u'vers 6.']

17 Mivelhogy intésünket ugyan elfogadta, de nagy buzgóságában önként ment hozzátok.

18 Elküldöttük pedig vele együtt amaz atyafit is, a ki az összes gyülekezetekben dícséretes az evangyéliomért;

19 Nemcsak pedig, hanem a gyülekezetek útitársunknak is megválaszták ebben a jó ügyben, a melyet mi szolgálunk * magának az Úrnak dicsőségére és a ti készségetekre; [u'Gal. 2,10.']

20 Óvakodván, hogy senki se ócsárolhasson minket a mi szolgálatunk által való bőséges jótétemény miatt;

21 Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt * is. [u'R\xf3m. 12,17.']

22 Sőt elküldöttük velök a mi atyánkfiát is, a kinek buzgó voltát sok dologban sokszor kipróbáltuk, most pedig még sokkal buzgóbb, irántatok való nagy bizodalmánál fogva.

23 Akár Titusról * van szó,ő az én társam és ti köztetek segítségem; akár a mi atyánkfiai felől, ők a gyülekezetek követei, † Krisztus dicsősége: [u'r\xe9sz 7,13. 12,18. Gal. 2,1.'] ; [u'R\xf3m. 16,7.']

24 Adjátok azért szereteteteknek és felőletek való dicsekvésünknek, * bizonyságát irántuk a gyülekezetek előtt is. [u'r\xe9sz 7,14.']