PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

4. fejezetPál bizonyítja, hogy ő az evangéliumot becsületesen prédikálja és annak erejét nyomorúságaiban mutatja ki

1 Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban * vagyunk, a mint a † kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el; [u'r\xe9sz 3,6.'] ; [u'1 Kor. 7,25.']

2 Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, * és nem is hamisítjuk meg † az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. [u'1 Thess. 2,5.'] ; [u'r\xe9sz 2,17.']

3 Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, * a kik elvesznek: [u'1 Kor. 1,18.']

4 A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki * az Isten képe. [u'Zsid. 1,3. Kol. 1,15.']

5 Mert nem * magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus † Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. [u'r\xe9sz 1,24.'] ; [u'1 Kor. 2,2.']

6 Mert az Isten, * a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi † szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett. [u'1 M\xf3z. 1,2.3.'] ; [u'2 P\xe9t. 1,19.']

7 Ez a kincsünk * pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól † való. [u'r\xe9sz 5,1.'] ; [u'1 Kor. 2,5.']

8 Mindenütt nyomorgattatunk, * de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk † kétségbe; [u'r\xe9sz 1,8. 7,5.'] ; [u'1 Kor. 1,11.']

9 Üldöztetünk, de * el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk; [u'Zsolt. 37,24.33. Mik. 7,7\u20139.']

10 Mindenkor testünkben hordozzuk az * Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. [u'R\xf3m. 8,17. Gal. 6,17.']

11 Mert mi, a kik élünk, mindenkor halálra * adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. [u'Zsolt. 44,23. R\xf3m. 8,36.']

12 Azért a halál * mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. [u'1 Kor. 4,9.']

13 Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, a mint írva van: Hittem * és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk; [u'Zsolt. 116,10.']

14 Tudván, hogy a ki feltámasztotta az Úr * Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek † együtt előállít. [u'Csel. 3,15.'] ; [u'1 Thess. 4,16.17.']

15 Mert minden ti érettetek van,hogy a kegyelem sokasodva * sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. [u'R\xf3m. 5,15.']

16 Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol * is, a belső mindazáltal † napról-napra újul. [u'1 P\xe9t. 4,1.'] ; [u'Ef\xe9z. 3,16. R\xf3m. 6,6. Kol. 3,10.']

17 Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk * igen-igen nagy örök † dicsőséget szerez nékünk; [u'Zsolt. 30,6. 1 P\xe9t. 1,6.'] ; [u'R\xf3m. 8,18.']

18 Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert * a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. [u'R\xf3m. 8,24.25.']