PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

3. fejezetAz új testamentum szolgálata a lélek és élet szolgálata, nem úgy mint a törvényé, mely a megölő betű szolgálata

1 Elkezdjük-é ismét * ajánlgatni magunkat? Vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek, ajánló levelekre hozzátok, avagy tőletek? [u'r\xe9sz 5,12.']

2 A mi levelünk ti vagytok, * beírva a mi szívünkbe, a melyet ismer és olvas minden ember; [u'1 Kor. 9,2.3.']

3 A kik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem * tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. [u'Jer. 31,33.']

4 Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által * van. [u'J\xe1n. 14,6.']

5 Nem mintha magunktól * volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; † ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az ** Istentől van: [u'r\xe9sz 2,16.'] ; [u'J\xe1n. 15,15.'] ; [u'Csel. 16,14.']

6 A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem * léleké; mert a betű megöl, † a lélek ** pedig megelevenít. [u'Jer. 31,31.'] ; [u'5 M\xf3z. 27,26.'] ; [u'R\xf3m. 8,2. J\xe1n. 6,63.']

7 Ha pedig a halálnak * betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes † orczájára arczának elmúló dicsősége miatt: [u'2 M\xf3z. 24,12.'] ; [u'2 M\xf3z. 34,30.33.']

8 Hogyne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata?

9 Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság * szolgálata? [u'R\xf3m. 1,17. 3,21.']

10 Sőt a dicsőített nem is dicsőséges * ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. [u'Kol. 2,17.']

11 Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, * a mi megmarad. [u'Zsid. 12,18.']

12 Azért ilyen reménységben nagy nyiltsággal * szólunk; [u'vers 4. Ef\xe9z. 6,19.']

13 És nem, miként Mózes, a kileplet borított az orczájára, * hogy ne lássák Izráel fiai az elmulandónak végét. [u'2 M\xf3z. 34,33.35.']

14 De megtompultak az ő elméik. Mert * ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, † mivelhogy a Krisztusban tűnik el; [u'\xc9sa. 6,10.'] ; [u'vers 13.']

15 Sőt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre.

16 Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a * lepel. [u'R\xf3m. 11,23.25.26.']

17 Az Úr pedig a * Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. [u'vers 6. J\xe1n. 4,24.']

18 Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal * szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől. [u'1 Kor. 13,12.']