PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

12. fejezetPál nagy isteni kijelentéseiről, nagy megerősíttetéséről beszél

1 A dicsekvés azonban nem használ nékem; rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire.

2 Ismerek egy embert a Krisztusban, a ki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott * a harmadik égig. [u'1 Kor. 15,8.']

3 És tudom, hogy az az ember, (ha testben-é, ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten * tudja), [u'r\xe9sz 11,11.']

4 Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, a melyeket nem szabad embernek kibeszélnie.

5 Az ilyennel dicsekeszem; magammal pedig nem dicsekeszem, ha csak az én gyengeségeimmel * nem. [u'r\xe9sz 11,30.']

6 Mert ha dicsekedni akarok, * nem leszek esztelen; mert igazságot mondok; de megtürtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint a minek lát, vagy a mit hall tőlem. [u'r\xe9sz 10,8. 11,16.']

7 És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a testembe, a Sátán angyala, hogy * gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. [u'J\xf3b. 2,6.']

8 Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el eztőlem;

9 És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.

10 Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, * üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok † erős. [u'Csel. 5,41. R\xf3m. 5,3.'] ; [u'Fil. 4,13.']

Pál emlékeztet tiszta szeretetére

11 Dicsekedvén, balgataggá * lettem; ti kényszerítettetek reá. Mert néktek kellett volna engem ajánlanotok; mert semmiben sem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál, † noha semmi ** vagyok. [u'r\xe9sz 11,1.6.'] ; [u'r\xe9sz 11,5.'] ; [u'Ef\xe9z. 3,8.']

12 Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban * és erőkben is. [u'R\xf3m. 15,18.19. 1 Kor. 9,2.']

13 Mert micsoda az, a miben megkárosodtatok a többi gyülekezetek mellett, hanem ha az, hogy én magam nem voltam néktek terhetekre? Bocsássátok * meg nékem ezt az igazságtalanságot! [u'r\xe9sz 11,8.9. 1 Kor. 9,12.']

14 Ímé harmadízben * is kész vagyok hozzátok menni, és nem leszek terhetekre; mert nem azt keresem, a mi a tiétek, † hanem titeket magatokat. Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. [u'r\xe9sz 13,1.'] ; [u'Csel. 20,33.34.']

15 Én pedig nagy örömest áldozok és esem áldozatul a * ti lelketekért; még ha ti, a kiket én igen szeretek, kevésbbé † szerettek is engem. [u'r\xe9sz 1,6. Kol. 1,24.'] ; [u'r\xe9sz 5,12.']

16 De ám legyen, hogy én nem voltam terhetekre; hanem * álnok lévén ravaszsággal fogtalak meg titeket. [u'r\xe9sz 11,9. 2 Thess. 3,8.']

17 Avagy a kiket hozzátok küldtem, azok közül valamelyik által kifosztottalak-é * titeket? [u'r\xe9sz 7,2.']

18 Megkértem Titust, * és vele együtt elküldtem amaz atyafit; csak nem fosztott ki titeket Titus? Nem egyazon Lélek szerint jártunk-é? Nem azokon a nyomokon-é? [u'r\xe9sz 8,6.16\u201319.']

19 Azt hiszitek megint, hogy előttetek mentegetjük magunkat. Az Isten előtt Krisztusban szólunk; mindezt pedig, szeretteim, a ti épüléstekért.

20 Mert félek azon, hogy ha odamegyek, * nem talállak majd olyanoknak, a milyeneknek szeretnélek, és engem is olyannak találtok, a milyennek nem szeretnétek; hogy valamiképen versengések, irígységek, indulatoskodások, visszavonások, rágalmazások, fondorkodások, † felfuvalkodások, pártoskodások lesznek köztetek; [u'r\xe9sz 10,2.'] ; [u'1 Kor. 4,6.']

21 Hogy mikor újra odamegyek, megaláz engem az én Istenem ti köztetek, és sokakat megsiratok azok közül, * a kik ezelőtt vétkeztek és meg nem tértek a tisztátalanságból, paráznaságból és bujaságból, a mit elkövettek. [u'r\xe9sz 13,2.']