PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

11. fejezetFolytatás

1 Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot! Sőt szenvedjetek el engem is.

2 Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint * szeplőtlen szűzet állítsalak a Krisztus elé. [u'3 M\xf3z. 21,23. Ef\xe9z. 5,26.27.']

3 Félek azonban, hogy a miként a kígyó * a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnaka Krisztus iránt való egyenességtől. [u'1 M\xf3z. 3,4.13.']

4 Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangyéliomot, * a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. [u'Gal. 1,8.9.']

5 Mert én azt gondolom, hogy * semmiben sem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál. [u'r\xe9sz 12,11. 1 Kor. 15,10. Gal. 2,6.9.']

6 Ha pedig avatatlan * vagyok is a beszédben, de nem az ismeretben; sőt mindenben, mindenképen nyilvánvalókká lettünk előttetek. [u'1 Kor. 1,17. 2,1.13. Ef\xe9z. 3,4.']

7 Avagy vétkeztem-é, * mikor magamat megaláztam, hogy ti felmagasztaltassatok, hogy ingyen hírdettem néktek az Isten evangyéliomát? [u'1 Kor. 9,12.18.19.']

8 Más gyülekezeteket fosztottam meg, zsoldot vévén, hogy néktek szolgáljak; és mikor nálatok voltam és szűkölködtem, nem voltam * terhére senkinek. [u'Csel. 20,33.34. 1 Thess. 2,9. r\xe9sz 12,13.']

9 Mert az én szükségemet kipótolták a Macedóniából jött atyafiak; és rajta voltam és rajta is leszek, hogy semmiben se legyek terhetekre.

10 Krisztus igazsága bennem, hogy én ettől a dicsekvéstől nem esem el Akhája vidékén.

11 Miért? Hogy nem szeretlek * titeket? Tudja az Isten. [u'r\xe9sz 6,11\u201313.']

12 De a mit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az alkalomkeresők elől; * hogy a mivel dicsekesznek, olyanoknak találtassanak abban, mint mi is. [u'1 Kor. 9,12.']

13 Mert az ilyenek * hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. [u'Fil. 3,2.']

14 Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát * világosság angyalává. [u'Csel. 16,16\u201318.']

15 Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az * ő cselekedeteik szerint lészen. [u'Fil. 3,19.']

Pálnak a gyülekezetek alapításában kiállott fáradalmai és szenvedései

16 Ismét mondom: ne tartson engem senki esztelennek; de ha mégis, fogadjatok * be mint esztelent is, hogy egy kicsit én is dicsekedhessem. [u'r\xe9sz 5,13. 12,6.']

17 A mit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem mintegy esztelenül a dicsekvésnek ezzel a merészségével,

18 Mivelhogy sokan * dicsekesznek test szerint, dicsekeszem † én is. [u'r\xe9sz 10,13. 12,9.'] ; [u'Fil. 3,3\u20137.']

19 Hisz okosak lévén, örömest eltűritek * az eszteleneket. [u'1 Kor. 4,10.']

20 Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfuvalkodik, ha valaki arczul ver titeket.

21 Szégyenkezve mondom, mivelhogy mi erőtelenek voltunk; de a miben merész valaki, esztelenül szólok, merész vagyok én is.

22 Héberek ők? Én * is. Izráeliták-é? Én is. Ábrahám magva-é? Én is. [u'Fil. 3,5.']

23 Krisztus szolgái-é? (balgatagul szólok) én méginkább; több fáradság, * több vereség, † több börtön, gyakorta való halálos veszedelemáltal. [u'1 Kor. 15,10.'] ; [u'Csel. 16,22.23.']

24 A zsidóktól ötször kaptam negyvenet * egy híján. [u'5 M\xf3z. 25,3.']

25 Háromszor * megostoroztak, † egyszer megköveztek, háromszor ** hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem; [u'Csel. 16,22.'] ; [u'Csel. 14,19.'] ; [u'Csel. 27,41.']

26 Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem * között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben † pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt; [u'Csel. 13,50. 27,2\u20139.'] ; [u'Csel. 9,22.25.']

27 Fáradságban és * nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőjtölésben, hidegben és mezítelenségben. [u'r\xe9sz 6,4.5.']

28 Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek * gondja. [u'Csel. 20,18.']

29 Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? * Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? [u'R\xf3m. 15,1.']

30 Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel * dicsekszem. [u'r\xe9sz 12,5.']

31 Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki * mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom. [u'R\xf3m. 1,25.']

32 Damaskusban * Aretás király helytartója őrzette a damaskusiak városát, akarván engem megfogni; [u'Csel. 9,24.25.']

33 És az ablakon át, kosárban * bocsátottak le a kőfalon, és megmenekültem kezei közül. [u'J\xf3zs. 2,15. Csel. 9,25.']