PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

10. fejezetPál védelme ellenségeinek és a hamis apostoloknak rágalmai ellen

1 Magam pedig, én Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére * és engedelmességére, a ki szemtől szemben ugyan alázatos † vagyok közöttetek, de távol bátor vagyok irántatok; [u'R\xf3m. 12,1.'] ; [u'M\xe1t. 11,29.']

2 Kérlek pedig, hogy a mikor jelen leszek, ne kelljen bátornak lennem ama bizodalomnál fogva, a melylyel úgy gondolom bátor lehetek némelyekkel szemben, a kik úgy gondolkodnak felőlünk, mintha mi test szerint élnénk.

3 Mert noha testben élünk, de nem test szerint * vitézkedünk. [u'1 Tim. 1,18.']

4 Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek * az Istennek, erősségek † lerontására; [u'Ef\xe9z. 6,13\u201318.'] ; [u'Jer. 1,10.']

5 Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

6 És készen állván * megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljessé lesz a ti engedelmességtek. [u'Csel. 8,20. 1 Kor. 5,3.4.5.']

7 A szem előtt valókra néztek? Ha valaki azt hiszi magáról, hogy ő a Krisztusé, viszont azt is gondolja meg önmagában, hogy a mint ő maga * a Krisztusé, azonképen mi is a Krisztuséi vagyunk. [u'1 Kor. 14,37.']

8 Mert ha még egy kissé felettébb dicsekedem * is a mi hatalmunkkal, a † melyet az Úr a ti építéstekre és nem megrontásotokra adott, én nem vallok szégyent; [u'r\xe9sz. 12,6.'] ; [u'r\xe9sz 13,10. 1 Kor. 5,3\u20135.']

9 Hogy ne láttassam, mintha csak ijesztgetnélek a leveleim * által. [u'1 Kor. 5,9.11.']

10 Mert, úgy mondják, a levelei ugyan súlyosak és kemények; de a maga jelenvolta erőtelen, * és beszéde silány. [u'vers 1.']

11 Gondolja meg azt, a ki ilyen, hogy a milyenek vagyunk távol, a levelek által való beszédben, éppen olyanok leszünk,ha megjelenünk, cselekedetben * is. [u'r\xe9sz 12,20. 13,2.10.']

12 Mert nem merjük * magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, a kik magukat ajánlják; de azok magukat magukhoz mérvén és magukhoz hasonlítván magukat, nem okosan cselekesznek. [u'r\xe9sz 3,1. 5,12.']

13 De mi nem dicsekszünk mértéktelenül, hanem ama * mérőzsinór mértéke szerint, a melyet Isten adott nékünk mértékül, hogy hozzátok is elérjünk. [u'R\xf3m. 12,3. Ef\xe9z. 4,7.']

14 Mert nem feszítjük túl magunkat, mintha nem értünk volna el hozzátok; hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangyéliomával.

15 A kik nem dicsekeszünk mértéktelenül mások munkájával, * de reméljük, hogy hitetek megnőttével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk szerint bőségesen. [u'R\xf3m. 15,20.']

16 Hogy rajtatok túl * is hirdessük az evangyéliomot, nem dicsekedvén más mértéke szerint a készszel. [u'R\xf3m. 15,20.']

17 A ki * pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. [u'Jer. 9,23.24. 1 Kor. 1,31.']

18 Mert nem az a kipróbált, a * ki magát ajánlja, hanem a kit az † Úr ajánl. [u'P\xe9ld. 27,2.'] ; [u'1 Kor. 4,5.']