PÁL I. LEVELE TIMÓTHEUSHOZ

2. fejezetIntés imádkozásra, kivált a felsőségért

1 Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak * könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, [u'Fil. 4,6.']

2 Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, * teljes istenfélelemmel és tisztességgel. [u'Jer. 29,7.']

3 Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,

4 A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.

5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

6 A ki adta önmagát * váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében, [u'\xc9sa. 53,12.']

7 A mi végett rendeltettem én hirdetővé és * apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban. [u'Csel. 9,15. 13,2.']

8 Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.

9 Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem * hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, [u'1 P\xe9t. 3,3.6.']

10 Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.

11 Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. * [u'Ef\xe9z. 5,22.']

12 A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem * hogy a férfin uralkodjék, † hanem legyen csendességben. [u'1 Kor. 14,34.'] ; [u'1 M\xf3z. 3,16.']

13 Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. * [u'1 M\xf3z. 2,7.22.']

14 És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, * bűnbe esett: [u'1 M\xf3z. 3,1\u20136.']

15 Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel. * [u'Zsid. 12,14.']