PÁL I. LEVELE A THESSALONIKABELIEKHEZ

5. fejezetA Krisztus eljövetelének idejéről, és hogy hogyan kell arra mindig készen lenni

1 Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; * [u'Csel. 1,7. M\xe1t. 24,3.36. r\xe9sz 4,9.']

2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. * [u'2 P\xe9t. 3,10. Csel. 3,3. Luk. 12,39.40.']

3 Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. * [u'Jer. 6,14. Luk. 21,34. Ez\xe9k. 13,8. M\xe1t. 24,43.']

4 De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy aza nap tolvaj módra lephetne meg titeket. * [u'Ef\xe9z. 5,8. 4,17. R\xf3m. 13,11.']

5 Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! * [u'R\xf3m. 13,12.']

6 Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. * [u'r\xe9sz 4,7. 1 P\xe9t. 5,8. Luk. 21,36.']

7 Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. * [u'M\xe1t. 24,49. Ef\xe9z. 5,18.']

8 Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. * [u'vers 5. R\xf3m. 13,12.14. Ef\xe9z. 6,14\u201317. Luk. 21,18.']

9 Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, * [u'R\xf3m. 9,22. 1 Tim. 2,4.']

10 A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. * [u'2 Kor. 5,15. R\xf3m. 14,8.9. 4,17.']

11 Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is. * [u'r\xe9sz 4,18. Zsid. 10,24. J\xfad. 1,20.']

Intések és üdvözletek

12 Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket; * [u'1 Kor. 16,18. 1 Tim. 5,17. Zsid. 13,7.17.']

13 És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. * [u'M\xe1rk 9,50. 2 Kor. 13,11.']

14 Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. * [u'2 Thess. 3,15. Zsid. 12,12. Gal. 6,1.2.']

15 Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. * [u'R\xf3m. 12,17.19. 1 P\xe9t. 3,9. r\xe9sz 3,12.']

16 Mindenkor örüljetek. * [u'Fil. 4,4.']

17 Szüntelen imádkozzatok. * [u'Kol. 4,2. R\xf3m. 12,12. Luk. 18,1\u20138.']

18 Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. * [u'Ef\xe9z. 5,20. Kol. 3,17. 2,7.']

19 A Lelket meg ne oltsátok. * [u'1 Kor. 14,30.']

20 A prófétálást meg ne vessétek, * [u'1 Kor. 14,1.3.32.39.']

21 Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok! * [u'1 J\xe1n. 4,1. Fil. 1,10.']

22 Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek! * [u'R\xf3m. 12,9.17.']

23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. * [u'r\xe9sz 3,13. R\xf3m. 15,33. Zsid. 13,20. 2 Kor. 5,10. Fil. 4,9.']

24 Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt. * [u'1 Kor. 1,9. 2 Kor. 10,13. 2 Thess. 3,3.']

25 Atyámfiai, imádkozzatok érettünk. * [u'2 Thess. 3,1. Kol. 4,3.']

26 Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással. * [u'R\xf3m. 16,16.']

27 Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt. * [u'Kol. 4,16. 2 Thess. 2,2. 3,17.']

28 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen. * [u'R\xf3m. 16,24. Fil. 4,23.']