PÁL I. LEVELE A THESSALONIKABELIEKHEZ

3. fejezetÖröm a Timótheustól vett jó híreken

1 Annakokáért, mivelhogy tovább már el nem tűrhetők, jónak ítélénk, hogy magunk maradjunk Athénében, * [u'Csel. 17,16.']

2 És elküldöttük Timótheust, a mi atyánkfiát és Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus evangyéliomának hirdetésében,hogy erősítsen titeket és intsen titeket a ti hitetek felől; * [u'vers 6. r\xe9sz 1,1. R\xf3m. 16,21. Csel. 14,22.']

3 Hogy senki meg ne tántorodjék ama szorongattatások között; mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. * [u'Ef\xe9z. 3,13. J\xf3b 4,5. Csel. 9,16. 2 Tim. 3,12.']

4 Mert mikor közöttetek valánk is, előre megmondtuk néktek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve; a mint meg is történt, és tudjátok. * [u'Csel. 17,1.5.']

5 Annakokáért én is, mivelhogy tovább már nem tűrhetém, elküldék, hogy megismerjem a ti hiteteket, ha nem kísértett-é meg valami módon titeket a kísértő, és nem lett-é hiábavaló a mi fáradságunk? * [u'r\xe9sz 2,18. 2 Kor. 2,11. Fil. 2,16.']

6 Most pedig, a mikor megérkezett hozzánk Timótheus ti tőletek, és örömhírt hozott nékünk a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképen mi is titeket; * [u'Csel. 17,15. 18,5. 1,3. 2 Thess. 1,11. 3,5.']

7 Ezáltal megvígasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által: * [u'r\xe9sz 2,2. 2 Kor. 7,6.']

8 Mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. * [u'1 M\xf3z. 45,27. 1 Kor. 16,13.']

Szíves könyörgés a gyülekezetért

9 Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, a melylyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?! * [u'r\xe9sz 2,19. 3 J\xe1n. 4,1.']

10 Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orczátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. * [u'r\xe9sz 2,17. R\xf3m. 1,10.']

11 Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útunkat ti hozzátok! * [u'r\xe9sz 2,18.']

12 Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, a milyenek vagyunk mi is ti irántatok; * [u'r\xe9sz 4,9. 5,15. 2 P\xe9t. 1,7.']

13 Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, a mikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben. * [u'r\xe9sz 5,23. Fil. 1,10. 1 Kor. 1,7. 2 Thess. 2,1.17. r\xe9sz 4,16.17.']