SÁMUEL I. KÖNYVE

31. fejezetSaulnak és fiainak veszedelme

1 És megütközének a Filiszteusok Izráellel, * és elfutottak Izráel férfiai a Filiszteusok elől, és elhullának a seb miatt a † Gilboa hegységén. [u'r\xe9sz 29,1.'] ; [u'J\xf3zs. 17,11.']

2 A Filiszteusok pedig utólérték Sault és az ő fiait, és megölték a Filiszteusok Jonathánt, Abinádábot és Málkisuát, a Saul fiait.

3 És a küzdelem igen heves lőn Saul ellen, mikor megtalálták őt a kézíves emberek, és igen megrettene a kézívesektől.

4 És mondá Saul az ő fegyverhordozójának: Húzd ki kardodat, és szúrj keresztül azzal engem, hogy valami módon reám ne jőjjenek e körülmetéletlenek, és keresztülszúrjanak engemet és gúnyt űzzenek belőlem. De fegyverhordozója nem akará, mert nagyon félt. * Akkor Saul vevé a kardot és belébocsátkozék. [u'2 S\xe1m. 1,10.']

5 És fegyverhordozója a mint meglátta, hogy Saul meghalt, ő is belébocsátkozék az ő kardjába, és vele együtt meghala.

6 És meghala Saul és az ő három fia és fegyverhordozója, sőt emberei is mindnyájan egyenlőképen azon a napon.

7 És mikor meglátták az Izráel férfiai, a kik a völgyön túl és a Jordánon túl laktakvala, hogy Izráel férfiai elfutottak, és hogy Saul és az ő fiai meghalának: elhagyták a városokat és elfutának. A Filiszteusok pedig eljövének és lakának azokban.

8 És történt másnap, mikor a Filiszteusok kimentek, hogy kirabolják az elesetteket, megtalálták Sault és az ő három fiát, a kik a Gilboa hegyén esének el.

9 És levágták fejét és fegyverzetét lehúzták, és elküldötték a Filiszteusok tartományába szerénszerte, hogy hírt mondanának bálványaiknak templomában és a nép között.

10 És fegyverzetét Astarot * templomában helyezték el, testét pedig felfüggeszték Bethsán kerítésére. [u'Bir. 2,12.']

11 Mikor pedig értesültek felőle Jábes-Gileád lakói, * hogy mit cselekedtek a Filiszteusok Saullal: [u'r\xe9sz 11,1.2.11. 2 S\xe1m. 2,45.']

12 Felkelének mindnyájan a vitéz férfiak, és menének egész éjjel, és miutánlevették Saul testét és az ő fiainak testeit Bethsán kerítéséről, elmentek Jábesbe, és ott megégették őket;

13 Csontjaikat pedig felszedték, és eltemették a tamaris fa alatt Jábesben; és bőjtölének hét napig.