PÉTER KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

5. fejezetAz egyházi szolgák kötelessége

1 A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, és a megjelenendő dicsőségnek részese; * [u'Tit. 1,5. 1 Tim. 5,17. 2 J\xe1n. 1,1. J\xe1n. 15,27. 19,35. R\xf3m. 8,17.18.']

2 Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; * [u'Csel. 20,28. 1 Kor. 9,16. Tit. 1,7.11.']

3 Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. * [u'2 Kor. 1,24. Luk. 22,26. 2 Thess. 3,9.']

4 És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. * [u'r\xe9sz 2,25. 1,4. Jak. 1,12. 1 Kor. 9,25.']

Intés alázatosságra, Istenbe való bizodalomra, vigyázásra

5 Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád. * [u'Ef\xe9z. 5,21. Fil. 2,3. P\xe9ld. 3,34. Jak. 4,6.']

6 Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. * [u'Jak. 4,7.10. J\xf3b 22,29.']

7 Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. * [u'Zsolt. 37,5. M\xe1t. 6,25. Zsid. 13,5.']

8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: * [u'r\xe9sz 4,7. Jel. 12,10. J\xf3b 1,7. Luk. 22,31.']

9 A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. * [u'Jak. 4,7. Ef\xe9z. 6,12.13. Fil. 1,30.']

Áldáskívánás

10 A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká, * [u'r\xe9sz 1,15. 1 Thess. 2,12. Zsid. 13,21.']

11 Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. * [u'Ef\xe9z. 3,16.']

Üdvözletek és befejezés

12 Silvánus által, a ki, a mint gondolom, hű atyátokfia, röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, a melyben állotok. * [u'2 Kor. 1,19. 1 Thess. 1,1. 2 Thess. 1,1. Csel. 17,4. R\xf3m. 5,2.']

13 Köszönt titeket a veletekegyütt választott babiloni gyülekezetés Márk, az én fiam. * [u'r\xe9sz 1,1. 1 Kor. 9,5. Csel. 12,12.']

14 Köszöntsétek egymást szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, a kik Krisztusban vagytok. * [u'R\xf3m. 16,16. 1 Kor. 16,20.']