PÉTER KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

4. fejezetA szenvedésben a keresztény Istent dicsőítse

1 Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy a ki testileg szenved, megszűnik a bűntől, * [u'r\xe9sz 3,18. 2,21.24. Zsid. 12,10.11.']

2 Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. * [u'R\xf3m. 6,6.7.22. 2 Kor. 5,15. 7,1. Gal. 2,20. 1 J\xe1n. 2,16.17.']

3 Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. * [u'Ef\xe9z. 4,17.18. Tit. 3,3. R\xf3m. 1,28.29.']

4 A mi miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván. * [u'Csel. 17,20.']

5 A kik számot adnak majd annak, a ki készen van megítélni élőket és holtakat. * [u'2 Tim. 4,1. Csel. 10,42.']

6 Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben. * [u'r\xe9sz 3,19. R\xf3m. 6,11. 1 Kor. 5,5.']

7 A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. * [u'Jak. 5,8.9. 1 Kor. 10,11. 1 J\xe1n. 2,18. 2 P\xe9t. 3,10.11.']

8 Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez. * [u'r\xe9sz 1,22. Kol. 3,14. Zsid. 13,1. Jak. 5,20.']

9 Legyetekegymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül. * [u'r\xe9sz 2,13. Zsid. 13,2. Fil. 2,14.']

10 Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgysáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai; * [u'R\xf3m. 12,6.7. 2 Kor. 8,14. M\xe1t. 25,14.15.']

11 Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja:ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon,a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen. * [u'2 Kor. 2,17. 3,5.6. Kol. 3,17. 2 P\xe9t. 3,18. R\xf3m. 16,27.']

12 Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; * [u'\xc9sa. 48,10. Jak. 1,2.3.']

13 Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek. * [u'2 Kor. 1,7. R\xf3m. 8,17.']

14 Boldogok vagytok,ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, a mitamazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. * [u'r\xe9sz 3,14. M\xe1t. 5,10.11. \xc9sa. 11,2. Jak. 2,7. 1 Tim. 6,1.']

15 Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó: * [u'r\xe9sz 2,20.']

16 Ha pedig mint keresztyén szenved,ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. * [u'Csel. 11,26. 5,41. J\xe1n. 21,19.']

17 Mert ittaz ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, a kik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának? * [u'Jer. 25,29. Ez\xe9k. 9,6. 2 Thess. 1,5.8.']

18 És ha az igaz isalig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? * [u'Luk. 23,31. P\xe9ld. 11,31. Jer. 49,12.']

19 Annakokáért a kik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják nékilelköket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. * [u'r\xe9sz 3,17. Jak. 1,12. 5,13. Luk. 23,46.']