PÉTER KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

3. fejezetHázastársak kötelességei

1 Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek; * [u'Ef\xe9z. 5,22.24. 1 M\xf3z. 3,16. Tit. 2,5. 1 Kor. 7,13.']

2 Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. * [u'r\xe9sz 1,17. 2,18.']

3 A kiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; * [u'1 Tim. 2,9.10. \xc9sa. 3,18.19.']

4 Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt. * [u'Ef\xe9z. 3,16. 4,2.']

5 Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek. * [u'1 M\xf3z. 3,16.']

6 Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. * [u'1 M\xf3z. 18,12. Gal. 4,26.27. \xc9sa. 51,2. P\xe9ld. 3,25.']

7 A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. * [u'Ef\xe9z. 5,25.26. 1 Kor. 7,3.5. Gal. 3,28. M\xe1t. 6,14.15. 1 Tim. 2,8.']

Intés mindenkihez, szeretetre és szelídségre

8 Végezetre mindnyájan legyetekegyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek: * [u'Fil. 3,16. Kol. 3,12.']

9 Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek, * [u'r\xe9sz 2,15.23. R\xf3m. 12,17. M\xe1t. 5,44. 6,14.15. Gal. 3,14.']

10 Mert a ki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot: * [u'Zsolt. 34,13.14.15. P\xe9ld. 21,23. Jak. 1,13.19. 4,11.']

11 Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt. * [u'1 Thess. 5,15. Zsid. 12,14. 1 Tim. 6,11. Zsolt. 34,16.17.']

12 Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt cselekvőkön.

13 És kicsoda az, a ki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek? * [u'R\xf3m. 8,28.33. 3 J\xe1n. 1,11.']

14 De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek; * [u'r\xe9sz 2,20. 4,14. \xc9sa. 8,12. 51,7.']

15 Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetekmegfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel: * [u'\xc9sa. 8,13. Kol. 4,6. Fil. 2,12.']

16 Jó lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. * [u'r\xe9sz 2,12. 2 Kor. 1,12. Csel. 24,16.']

17 Mert jobb ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve. * [u'r\xe9sz 1,6. 2,20. 4,14.15.']

Krisztusnak poklokra szállásáról. A keresztségről

18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint; * [u'r\xe9sz 4,1. R\xf3m. 6,10. 5,6. Ef\xe9z. 3,12. 2 Kor. 13,4. 1 Tim. 3,16. R\xf3m. 9,5.']

19 A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő lelkeknek is prédikált, * [u'r\xe9sz 4,6. 2 P\xe9t. 2,4.5. R\xf3m. 10,7. Csel. 2,27.']

20 A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által; * [u'M\xe1t. 24,37.38. 1 M\xf3z. 7,13. 2 P\xe9t. 2,5. 3,5.6.']

21 A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által; * [u'Ef\xe9z. 5,26. Zsid. 10,22. 9,9.10. R\xf3m. 6,4.']

22 A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. * [u'Zsid. 12,2. Ef\xe9z. 1,20.21.']