KIRÁLYOK I. KÖNYVE

19. fejezetIllés Jézabel előtt fut

1 És Akháb * elbeszélé Jézabelnek mindazokat, a melyeket Illés cselekedett és a többek között, hogy hogyan † ölte meg mind a prófétákat fegyverrel. [u'r\xe9sz 16,31.'] ; [u'r\xe9sz 18,40. 5 M\xf3z. 13,6\u20139.']

2 És követet külde Jézabel Illéshez, mondván: Ezt cselekedjék * velem az istenek és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint a hogy te cselekedtélazoknak életekkel mind egyig. [u'r\xe9sz 2,23.']

3 A mit mikor megértett, felkelvén elméne, vigyázvánaz ő életére. És méne Beersebába, * a mely Júdában volt; és ott hagyá az ő szolgáját. [u'J\xf3zs. 19,1.2.']

4 Ő pedig elméne a pusztába egynapi járó földre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy haddhaljon meg, és monda: Elég! Most * óh Uram, vedd el az én lelkemet; mert nem vagyok jobb az én atyáimnál! [u'J\xf3b 7,16.']

5 És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És ímé angyal illeté őt, és monda néki: Kelj * fel, egyél. [u'r\xe9sz 17,4.6.']

6 És mikor körülnézett, ímé fejénél vala egy szén között sültpogácsa és egy pohár víz. És evék és ivék, és ismét lefeküvék.

7 És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van.

8 És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven * nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig. [u'2 M\xf3z. 24,18. 2 M\xf3z. 34,28. M\xe1t\xe9 4,2.']

Isten megjelenik Illésnek a Hóreb hegyén

9 És beméne ott egy barlangba, és ott hála. És ímé lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és monda néki: Mit csinálsz itt Illés?

10 Ő pedig monda: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izráel fiai, a te oltáraidat * lerontották, és a te prófétáidat † fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra ** keresnek. [u'r\xe9sz 18,30.'] ; [u'r\xe9sz 18,4.'] ; [u'vers 2.']

11 És monda: Jőjj ki és állj meg ezena hegyen, az * Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, a mely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt; deaz Úr nem † valaabban a szélben. És a szél után földindulás lett; de az Úr nem volta földindulásban sem. [u'2 M\xf3z. 33,21\u201323.'] ; [u'vers 13.']

12 És a földindulás után tűz jöve, de nem * voltaz Úr a tűzben sem. És a tűz után egyhalk és szelíd hang hallatszék. [u'vers 13.']

13 És mikor Illés ezt hallotta, befedé az ő arczát palástjával, és kimenvén, megálla a barlang ajtajában, és ímé szózat lőnő hozzá, a mely ezt mondá: Mit csinálsz * itt Illés? [u'vers 9.']

14 És ő felele: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregeknek Istenéért, mert az Izráel fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.

15 És monda az Úr néki: Menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaskusba, és mikor oda jutándasz, kenjed királylyá * Hazáelt Siriában; [u'2 Kir. 8,13.']

16 És Jéhut, * a Nimsi fiát kenjed királylyá Izráelben, és Elizeust, az Abelméholabeli Sáfát fiát pedig kenjed prófétává a te helyedbe. [u'2 Kir. 9,2.3.6.']

17 És lészen, hogy a ki megmenekedik Hazáel fegyverétől, azt * Jéhu öli meg, és a ki megmenekedik a Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg. [u'2 Kir. 9,14\u201337.']

18 De meghagyok Izráelben hétezer embert: * minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt. [u'R\xf3m. 11,4.']

19 És ő elmenvén onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, a mint szántott tizenkét járom ökörrel, és ő maga a tizenkettedikkel volt; és Illés hozzá méne, és az ő palástját reá * veté. [u'vers 16.']

20 És ő elhagyván az ökröket, Illés után futott, és monda: Kérlek hadd csókoljam meg az én atyámat és az én anyámat, és azután * követlek. És monda: Menj, térj vissza; mert mit cselekedtem tenéked? [u'Luk. 9,61.']

21 És elmenvén ő tőle, vőn azután egy pár ökröt, és levágá azt, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakván,megfőzé azok húsát, és a népnek adá, és evének; és felkelvén, elméne Illés után, és szolgála néki.