KIRÁLYOK I. KÖNYVE

16. fejezetBaása halála

1 Lőn azonban az Úrnak * beszéde Jéhuhoz, a Hanáni fiához, Baása ellen, mondván: [u'vers 7.']

2 Mivelhogy téged felemeltelek a porból, és fejedelemmé tettelek téged az én népemen, az Izráelen, te * pedig a Jeroboám útján jársz, és bűnbe ejted az én népemet, az Izráelt, hogy engem haragra indítsanak az ő vétkeikkel: [u'r\xe9sz 15,34.']

3 Íme én elvetem Baása maradékait, és az ő háza maradékait, és olyanná teszem a te házadat, mint Jeroboámnak, a Nébát fiának * házát. [u'r\xe9sz 15,28\u201330.']

4 A ki Baása maradékai közül a városban * hal meg, azt az ebek eszik meg; a ki pedig a mezőn halánd meg, azt az égi madarak eszik meg. [u'r\xe9sz 14,11.']

5 Baása több dolgai pedig, * és a mit cselekedett, és az ő uralkodása vajjon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónika-könyvében? [u'2 Kr\xf3n. 16,1\u20135.']

6 És elaluvék Baása az ő atyáival, és eltemetteték * Thirsában, és az ő fia, Ela † uralkodék ő utána. [u'vers 23.'] ; [u'vers 8.']

7 És nemcsak azért * lőn az Úrnak beszéde Jéhu próféta, a Hanáni fia által Baása és az ő háza ellen és minden ő gonoszsága ellen, a melyet cselekedett volt az Úr szemei előtt, őt haragra indítván az ő kezeinek cselekedetei által, hogy olyan lesz mint a Jeroboám háza, hanem azért is, mert azt † megölte. [u'vers 1\u20134.'] ; [u'r\xe9sz 15,28.']

Ela és Zimri királyok

8 És Asának, a Júda királyának huszonhatodik esztendejében lett királylyá Ela, a Baása fia, az Izráelen Thirsában, két esztendeig.

9 Azonban az ő szolgája Zimri, a szekerek fél részének feje, pártot ütött ellene. És Ela Thirsában volt, és az ital miatt igen megrészegedett az Arsa házában, a ki az ő házának Thirsában gondviselője volt;

10 És eljövén Zimri, * megveré és megölé őt, Asának, a Júdabeli királynak huszonhetedik esztendejében, és ő uralkodék helyette. [u'2 Kir. 9,31.']

11 Mikor pedig királylyá lett és trónját elfoglalta, kiirtá Baása egész házát minden rokonságával és barátaival együtt és nem hagyott belőle még csak egy ebet sem.

12 Így veszté ki Zimri a Baása egész házát, az Úrnak beszéde szerint, * a melyet Baása ellen szólott Jéhu próféta által: [u'vers 3.4.']

13 Baása minden vétkeiért, és Elának, az ő fiának vétkeiért, a kik vétkeztek és vétekbe ejtették az Izráelt, haragra indítván az Urat, Izráelnek Istenét az ő bálványozásukkal.

14 Elának egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajjon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónika-könyvében?

15 Asának, a Júdabeli királynak huszonhetedik esztendejében, uralkodék Zimri hét napig Thirsában; a nép pedig * Gibbethon előtt táborozott, a mely a Filiszteusoké. [u'r\xe9sz 15,27.']

16 Mikor pedig hallotta a nép a táborban beszélni, hogy pártot ütött Zimri és a királyt meg is ölte: az egész Izráel azon a napon Omrit, az Izráel seregeinek fővezérét választá királylyá a táborban.

17 És felvonult Omri és az egész Izráel ő vele Gibbethonból, és megszállák Thirsát.

18 De Zimri, * a mikor látta, hogy a várost bevették, bemenvén a királyi ház palotájába, tűzzel magára gyújtá a királyi házat, és meghala. [u'vers 9.']

19 Az ő bűneiért, a melyekkel vétkezék, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt; járván a Jeroboám útjában és az ő bűnében, a melyet cselekedett volt, vétekbe ejtvén az Izráelt.

20 Zimrinek egyéb dolgai pedig és az ő pártütése, a melyet cselekedett, vajjon nincsenek-é megírva az Izráelbeli királyok krónika-könyvében?

21 Akkor kétfelé hasonlék az Izráel népe: a nép egyik része Tibnit, a Ginát fiát követte és azt tette királylyá, a másik része pedig Omrihoz * ragaszkodott. [u'vers 16.']

22 De a népnek az a része, a mely Omrihoz ragaszkodott, erősebb volt, mint az a nép, a mely Tibnit, a Ginát fiát követte, és meghalván Tibni, uralkodék Omri.

Omri és Akháb királyok. Samaria és Jerikhó felépítése

23 Asának, a Júdabeli királynak harminczegyedik esztendejében uralkodék Omri Izráelben tizenkét esztendeig; Thirsában uralkodék hat esztendeig.

24 És megvevé áron a Samaria hegyét Sémertől két tálentom ezüstön; és építe a hegyre, és nevezé a várost, a melyet építe, Sémernek, * a hegy urának nevéről, Samariának. [u'2 Kir. 17,6.']

25 És gonoszul cselekedék Omri az Úr szemei előtt, és gonoszságával meghaladá mind az ő előtte valókat.

26 És jára Jeroboámnak, a Nébát fiának minden útján és az ő bűnében, a melylyel vétekbe ejté az Izráelt, haragra indítván az Urat, Izráel Istenét az ő bálványozásai által.

27 Omrinak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei és az ő erőssége, a melylyel cselekedett, vajjon nincsenek-é megírva az Izráelbeli királyok krónika-könyvében?

28 És elaluvék Omri az ő atyáival, és eltemetteték * Samariában, és uralkodék ő utána az ő fia, Akháb. [u'vers 23.24.']

29 Akháb pedig, az Omri fia uralkodni kezde Izráelen, Asának, a Júdabeli királynak harmincznyolczadik esztendejében; és uralkodék Akháb, az Omri fia, Izráelen Samariában huszonkét esztendeig.

30 És gonoszabbul cselekedék Akháb, az Omri fia az Úr szemei előtt mindazoknál, a kik ő előtte voltak.

31 Mert nem elégedék meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elméne és feleségül vevé magának Jézabelt, Ethbaálnak, a Sídonbeli királynak * leányát, és elmenvén, a Baálnak szolgála, és meghajtá magát annak. [u'2 M\xf3z. 34,16.']

32 És oltárt emele a Baálnak a Baál házában, * a melyet Samariában épített. [u'2 Kir. 3,2. 10,27.']

33 És csinált Akháb Aserát is, * és jobban haragra indítá Akháb az Urat, Izráel Istenét, mint az Izráel valamennyi királya, a kik ő előtte voltak. [u'r\xe9sz 18,19.']

34 Ennek idejében építé meg a Béthelbeli Hiel * Jérikhót. Az ő elsőszülött fiának, Abirámnak életeárán veté meg annak fundamentomát, és az ő kisebbik fiának, Ségubnak életeárán állítá fel annak kapuit, az Úr beszéde szerint, a melyet szólott volt Józsué, a Nún fia által. [u'J\xf3zs. 6,26.']