KIRÁLYOK I. KÖNYVE

15. fejezetAbija

1 Jeroboám királynak, * a Nébát fiának tizennyolczadik esztendejében Abija lett a király Júdában. [u'2 Kr\xf3n. 13,1.2.']

2 És három esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Maaka, az Abisálom leánya.

3 És járt az ő atyjának * minden bűneiben, a melyeket ő előtte cselekedett, és nem volt az ő szíve olyantökéletes az ő Urához Istenéhez, mint Dávidnak, az ő atyjának szíve. [u'r\xe9sz 14,21\u201324.']

4 De mindazáltal Dávidért adott néki az Úr az ő Istene szövétneket * Jeruzsálemben: felmagasztalván az ő fiát ő utána és Jeruzsálemet megerősítvén; [u'r\xe9sz 11,36.']

5 Mert Dávid azt cselekedte, a mi kedves volt az Úr szemei előtt, és el nem távozott azoktól, a melyeket parancsolt néki az ő életének minden idejében, kivéve a Hitteus Uriás * dolgát. [u'2 S\xe1m. 11,2\u201317. 12,9.']

6 És hadakozás volt Roboám és Jeroboám között mind éltig.

7 Abija egyéb dolgai és minden cselekedetei * pedig vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónika-könyvében? És hadakozás volt Abija és Jeroboám között. [u'2 Kr\xf3n. 13,2\u201319.']

8 És elaluvék Abija az ő atyáival, és eltemeték őt a Dávid városában; és uralkodék helyette Asa, * az ő fia. [u'2 Kr\xf3n. 14,1.2.']

Asa

9 Jeroboámnak az Izráel királyának a huszadik esztendejében Asa lett a király Júdában,

10 És uralkodék negyvenegy esztendeig Jeruzsálemben; és az ő anyjának Maaka vala neve, az Abisálom leánya.

11 És Asa azt cselekedé, a mi kedves volt az Úr szemei előtt, * mint Dávid, az ő atyja. [u'vers 5.']

12 Mert kiveszté * a férfiú paráznákat az † országból; és lerontá mind a bálványokat, a melyeket csináltak volt az ő atyái. [u'r\xe9sz 22,47.'] ; [u'r\xe9sz 14,24.']

13 És * Maakát az ő anyját is megfosztá a királynéságtól, mivelhogy egy iszonyú bálványt csináltatott a berekben; és elrontá Asa az ő bálványát, és megégeté † azt a Kidron pataknál. [u'vers 2.'] ; [u'2 S\xe1m. 5,21.']

14 De ha a magaslatokat nem * rontották is le, mégis Asának szíve tökéletes volt az Úrhoz életének minden napjaiban. [u'r\xe9sz 22,44.']

15 És bevitte az Úrnak házába az ezüstöt és az aranyat, és az edényeket, a melyeket az ő atyja és ő maga arra szenteltek volt.

16 És hadakozás volt Asa és Baása, az Izráel királya között mind éltig.

17 Mert feljöve Baása, * az Izráel királya Júda ellen, és megépíté Rámát, hogy senkitki és be ne bocsásson Asához a Júda királyához. [u'2 Kr\xf3n. 16,1.']

18 És vévén Asa mind az ezüstöt és aranyat, a mely megmaradott volt mind az Úr, mind a király házának kincseiből; adá azt az ő szolgáinak kezébe, és elküldé azt Asa király Benhadádnak, Tabrimmon fiának, a ki Héczion fia volt, Siria királyának, a ki Damaskusban lakott, ezt izenvén néki:

19 Szövetség van köztem és te közötted, az én atyám és a te atyád között. Ímé ajándékot küldök néked, ezüstöt és aranyat, bontsd fel a te szövetségedet Baásával, az Izráel királyával, hogy távozzék el tőlem.

20 És Benhadád engedelmeskedett Asa királynak és elküldé az ő seregeinek vezéreit az Izráel városai ellen; és bevevé Hijont * és Dánt, és Abel Beth-Maakát, és az egész Kinneróthot a Nafthali egész földével. [u'2 Kir. 15,29.']

21 Mikor pedig Baása ezt meghallotta, abbahagyta Ráma építését, és lakék Thirsában.

22 Akkor Asa király egybegyűjté az egész Júdát, senkit ki nem hagyván, és elhordák Rámának mind köveit, mind fáját, a melyekkel Baása épített volt, és építé azokból Asa király Gébát, a Benjámin nemzetségében és Mispát.

23 Asának minden egyéb dolgai pedig és egész uralkodása * és valamit cselekedett, és a városok, a melyeket épített, vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónika-könyvében? kivéve azt, hogy vénségében megbetegedett a lábaira. [u'2 Kr\xf3n. 14,2\u201315.']

24 És elaluvék Asa az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival Dávidnak, az ő atyjának * városában. És Jósafát, az ő fia, uralkodék helyette. [u'2 Kr\xf3n. 16,13.14.']

Izráel országa. Nádáb, Baása

25 Izráelben pedig Nádáb, a Jeroboám fia lett a király, Asának, a Júdabeli királynak második esztendejében; és két esztendeig uralkodék Izráelen;

26 És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt és jára az ő atyjának útján és annak vétkében, * a melylyel bűnbe ejtette volt az Izráelt. [u'r\xe9sz 12,28\u201333.']

27 De Baása, az Ahija fia, az Issakhár nemzetségéből, pártot ütött ellene, és megveré őt Baása Gibbethonnál a Filiszteusok városánál; mert Nádáb és az egész Izráel * Gibbethonnál táboroztak. [u'J\xf3zs. 19,40.44.']

28 És megölé őt * Baása, Asának, a júdabeli királynak harmadik esztendejében, és uralkodék helyette. [u'r\xe9sz 16,7. 1 S\xe1m. 24,7.']

29 És lőn, mikor uralkodni kezdett, levágá * Jeroboámnak egész háznépét; egy lelket sem hagyott Jeroboám háznépéből, mígnem mind elveszté őket az Úrnak beszéde szerint, a melyet megmondott volt az ő szolgája, a Silóbeli Ahija által, [u'r\xe9sz 14,10.']

30 A Jeroboám vétkeiért, a melyekkel vétkezék és az Izráelt is vétekbe ejté; és a bosszantásért, a melylyel felbosszantotta az Urat, Izráel Istenét.

31 Nádáb egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajjon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónika-könyvében?

32 És hadakozás volt Asa és Baása, az Izráel királya között mind éltig.

33 Asának, a Júdabeli királynak harmadik esztendejében lett Baása, az Ahija fia királylyá az egész Izráelen Thirsában, huszonnégy esztendeig.

34 És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, és jára a Jeroboám útján, és az ő * vétkében, a melylyel bűnbe ejtette az Izráelt. [u'r\xe9sz 12,28\u201333.']