JÁNOS KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

4. fejezetA hamis tanítókat meg kell vizsgálni, a szeretetet Isten iránt és felebarátaink iránt gyakorolni. Az Isten szeretet

1 Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem * próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. [u'M\xe1t. 7,15. 1 Thess. 5,21.']

2 Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;

3 És valamely * lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke,a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már. [u'r\xe9sz 2,22. 2 J\xe1n. 1,7.']

4 Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van.

5 Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, * és a világ hallgat rájok. [u'J\xe1n. 3,31.']

6 Mi az Istentől vagyunk: a ki ismeri az Istent, hallgat reánk, * a ki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét. [u'J\xe1n. 8,47.']

7 Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.

8 A ki nem szeret, * nem ismerte meg az Istent; mert az Isten † szeretet. [u'r\xe9sz 3,10.'] ; [u'vers 16.']

9 Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát * elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. [u'J\xe1n. 3,16.']

10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a * mi bűneinkért. [u'r\xe9sz 2,2. R\xf3m. 3,25.']

11 Szeretteim, ha így * szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. [u'r\xe9sz 3,16. M\xe1t. 18,33. J\xe1n. 15,12.13.']

12 Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük * egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete † teljessé lett bennünk: [u'J\xe1n. 1,18.'] ; [u'r\xe9sz 2,5.']

13 Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; * mert a maga Lelkéből adott minékünk. [u'r\xe9sz 3,24.']

14 És mi láttuk * és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül. [u'r\xe9sz 1,1. J\xe1n. 1,14.']

15 A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és * ő isaz Istenben. [u'r\xe9sz 2,23.']

16 És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; * és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten iső benne. [u'vers 8.']

17 Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk * van az ítélet napjához, mert a mint ő † van, úgy vagyunk mi is e világban. [u'r\xe9sz 2,28. 3,19.21.'] ; [u'1 P\xe9t. 1,15.']

18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

19 Mi szeressük őt; mert ő * előbb szeretett minket! [u'J\xe1n. 15,16.']

20 Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug * az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti † az Istent, a kit nem lát? [u'r\xe9sz 2,4.'] ; [u'r\xe9sz 3,17.']

21 Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, * szeresse a maga atyjafiát is. [u'r\xe9sz 3,11.23. J\xe1n. 13,34.']